18’lik ÇITIRIM ve AÇILI?

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Öncelikle merhabalar, anlataca??m hikayem gerçektir ve fantazi ürünü de?ildir. Kullanaca??m isimler de?i?tirilerek yaz?lm??t?r. 34 ya??nda, ye?il-mavi kar???k gözlerimle, fizi?imle, oldukça be?enilen biriyim. Asl?nda hikayeme nereden ba?layaca??m? tam bilemiyorum…
Üniversite y?llar?nda bir k?z? b?rak?p di?erine geçerken, tak?l?p kald???m 22 (o ara 25 ya??nday?m) ya??nda gerçekten çok güzel, kumral, benden 4-5cm daha uzun (benim boyum 1.74) , al?ml?, yumu?ak dolgun kalçal?, küçük gö?üslü bir k?z arkada??m oldu veya uzun süre ili?kimiz devam etti. K?z erkek kar???k bir yurtta kal?yorduk ve zamanla haliyle benim odama ta??nd?. yurtta kar?-koca hayat? ya??yorduk resmen. yurt görevlileri ile zaten aram çok iyi oldu?undan odama sadece temizlik için ben yokken girerlerdi, yoksa zaten ç?kan seslerden yapt???m?z belli oldu?undan pek u?ramazlard? bile.. ili?kiye girmedi?imiz tek yer bir müdür odas? kalm??t?. yurdun mutfa??, çal??ma salonu, çizim odas?, masa tenisi odas?, çama??rhane, tv salonu, bahçesi, yang?n merdiveni dahil sikmedi?im, a?z?na vermedi?im bir yer kalmad?, oda m? ve du?u saym?yorum art?k.. tav?andan fark?m?z yoktu, hergün defalarca girerdik ili?kiye. harika bir götü vard? ve götten vermek istemezdi pek, hasta oldu?u zamanlarda s?k?nt? ç?kmas?n diye sürekli bi?eyler anlat?p sonunda arkadan dayard?m. hem am?, hem götü darac?k oldu?undan doyamazd?m, ve defalarca bo?altt?ktan sonra içine, a?z?na, yüzünü, gö?üslerine bo?al?rd?m….. ve böylece bir buçuk sene ya?ad?k beraberce. herkes imrenirdi bize çünkü okulda yakla??k 15 yurttan sadece bizimki kar???k (k?z-erkek) yurttu ve yine sadece ikimiz sevgili olupta tek ki?ilik oda da kal?yorduk, yanii fazlas?yla rahatt?k. Okulumuzun ?enlikleri yakla??rken k?z arkada??m serap bana k?z karde?i gökçe’ninde gelece?ini ve 1 hafta bizimle kal?p üni. s?nav? öncesi kafa da??tmak istedi?ini söyledi. bende gezip tozaca??m?z?, e?lenece?imizi bildi?imden iyi olaca??n? söyledim. ?enlik haz?rl??? olarak bir hafta öncesinden içki sto?u yapmaya ba?lad?k, içki sat?lmazd? içerde. ?enlik zaman? kontroller fazla oldu?undan bizde böle hallederdik. ?enlik zaman? geldi?inde gökçeyi almak için serap otogara gitti ve yakla??k bir saat sonra beraber döndüler. resimlerden daha önce gökçeyi görmü?tüm ama bu kadar yan?laca??m? tahmin etmemi?tim. sar???n mavi gözlü, benim boylar?mda, fizi?i gerçekten çok düzgün ve orant?l?, k?sacas? on üstünden on verece?iniz bir hatundu. ben oniki veriyorum, çünkü bu ya??mda hala tad? dama??mda kald? diyebiliyorum 🙂 neyse, tan??t???m?zda gözlerimi alamad?m ba?ta ve serap’ta karde?im ona göre diyip, pis bi gülümseme att?. haliyle okulda z?plad???m baya k?z vard? ve bunlar? serap’ta biliyordu ama bunlar? gökçeye anlatt???n? bilmiyordum. bir süre öle gezip tak?ld?ktan sonra ak?ama do?ru yurda döndük ve içmeye ba?lad?k. k?sa bir sürede birbirimize baya ?s?n?p ?akala?maya bile ba?lam??t?k gökçeyle, öle sabah? ettik. ertesi gün geç kalkt?k baya ve zaten ?enlik zaman? derslere girmedi?imizden önce bi kahvalt? yapt?k, oturduk biraz. daha sonra haz?rlan?p, nevaleleri al?p ?enlik alan?na do?ru gittik üçümüz. arkada?lar?m?zla bulu?up içmeye ba?lad?k ama yan?m?za gelen neredeyse tüm tan?d?klar inceden gökçeyi süzüp ç?t?r kim diye soruyordu, bende elim omzunda benim ç?t?r?m deyip tan??t?ray?m m? diye soruyordum. hep beraber gülüp e?leniyorduk. o konser benim bu konser senin derken kafalar? yapt?k ve yurda döndük. odamda toplan?p içmeye devam ettik, onlar yata??mda s?z?p kald?ktan sonra üstlerini örtüp serap’?n odas?na yatmaya gittim. sabah yine beraber kahvalt? derken e?lenmeye ve yine ak?am odamda içmeye ba?lad?k. bir süre sonra serap ile tart??maya ba?lad?k ve bana sinirlenip kalkt? ve hadi gökçe dedi, gökçede içkimi bitirip geliyorum abla dedi. serap ç?kt?ktan sonra gökçede olanlara ?ahit oldu?undan konu?tuk biraz ve bana hak verdi. ben bi yandan bilgisayar ile u?ra??rken oda benim yata?a uzanm?? telefonu ile u?ra??yordu. biraz sonra bakt???mda elinde içkisi di?er elinde telefon s?z?p kalm??t?, bende elindekileri al?p üstünü örttükten sonra öle bilgisayar ba??nda tak?l?rken bir süre sonra gözümü ald? ve gökçenin o güzel götü örtünün d???nda geri kalan ise gözükmüyordu. giydi?i ince e?ofmandan ve yat?? ?eklinden iç çama??r? tamamen belli oluyordu ve bir anda heyecan sard? beni. e?ofman?mdan ç?kard???m sikimi s?vazlarken akl?m ba??mdan gidiyordu. kafam?n da güzel olmas? daha da cesaretlendiriyordu beni ve bir elim sikimdeyken di?er elimle yava?tan yava?tan götünü ok?amaya ba?lad?m. korkuyordum bi yandan uyan?rsa ve ne yap?yorsun diyip ablas?na beni ?ikayet ederse diye ama di?er duygular?m daha a??r bas?yordu. bir süre ok?ad?ktan sonra biraz daha sertle?meye ba?lad?m, hareket yoktu ve ba??n?n üstünden örtüyü biraz kald?r?p uyuyup uyumad???ndan emin olmak istedim. uyuyordu ve bende devam ettim ok?amaya, bir süre sonra dayanamay?p elimi e?ofman?ndan içeri do?ru kayd?r?p ok?amaya devam ettim ve götünün yanaklar?n? s?k?p s?k?p b?rak?yordum. ya?ad???m korku ve heyecan anlat?lamazd?. içimden b?rakmal?y?m dedikçe, daha da a?a??lara indi?imi fark ettim ve ç?t?r?m?n göt deli?ine parma??m de?di?inde heyecandan kalbim ç?kacakt?. ara ara serap’? götünden sikti?imde hiç bu kadar heyecanland???m? hat?rlam?yorum, o yüzden de elimi bir türlü çekemiyordum. o güzelim göt deli?ini göremedi?imden gözlerimi kapat?p parma??m? gezdirdikçe hayalini kurmaya çal???yordum, tamamen pürüzsüz ve k?ls?zd?, yeni tra?lanm?? gibiydi, derken bir anda hareketlendi ve s?rt üstü döndü. uyand? sand?m ve korkudan az daha i?iyordum ortal??? 🙂 örtüye sar?ld?, tüh diyordum içimden, ve bir anda gözlerim ayaklar?na tak?ld?. ayak feti?isti oldu?umdan tak?ld?m kald?m öle. ayaklar? çok düzgün ve parmaklar? ojeliydi. sonra ayaklar?na yana??p önce koklamaya ba?lad?m. o kadar güzel bir ayak kokusu almam??t?m daha önce ve koklad?kça yava?ça dilimi gezdirmeye ba?lad?m. topuklar?ndan parmaklar?na do?ru dilimi gezdirdikçe sikim patlayacak gibi oluyordu. o an akl?mdam ?uan bo?alsam heralde kap?y? bile delerim dü?üncesi geçip tebessüm ede ede yalamaya devam ediyordum. hafiften aya??n? k?p?rdatt???nda ayak ba? parma??n?n tam?n? a?z?ma al?p emmeye ba?lad?m ve tam bo?acalacakken kalkt?m ve bir anda ayaklar?na bo?almaya ba?lad?m. ben böle bo?ald???m? hat?rlam?yorum cidden, parmaklar?n?n üstünden, parmak aralar?na oradan topuklar?na ak?yordu. o görüntü gözümün önünden gitmez bir türlü. biraz rahatlad?ktan sonra ayaklar?n? ve yata?? temizledim ve bir bira aç?p içmeye ba?lad?m. ama akl?m o göt deli?inde kalm??t?. neyse bir süre bekledim ve hiç hareket etmedi bende haz?r s?rt üstü yat?yor ötünün alt?ndan amc???n? ok?amaya ba?lad?m, bacaklar? ayr?kt? biraz ve sikim yine bir anda dimdik oldu. biraz sonra elimi içeri dald?rd???mda o pürüzsüz güzel amc??a ula?mam sanki günlerimi alm??t?. o kal?n dudaklar? ok?ad?kça birbirinden ay?r?yor, ince dudaklar? çeki?tiriyordum. deli?ine parma??m uzanm?yordu, bende clitorisiyle oynamaya ba?lad?m, bir süre sonra inceden homurdan?p hareketlenmeye ba?lad? ve bir anda elimi çektim. döndü ve yüz üstü yatt? bu seferde, yüzü bana do?ru dönüktü. zaman kaybetmeden elimi yine kalçalar?na getirdim ve göt deli?iyle u?ra?maya ba?lad?m, am?ndan akan sular geri gitti?inden göt deli?i ?slanm??t? biraz ve yava?ça parma??m? sokup ç?karmaya ba?lad?m. bir süre u?ra?t?ktan sonra sikimi ç?kar?p dudaklar?nda de?dirip çekiyor, sonra dudaklar?na sürtüyordum bir yandan da götünü parmaklamaya devam ediyordum. tam kendimden geçerken bir anda gözleri benim gözlerime dikti?ini fark ettim ve dondum kald?m. cidden donup kald?m öle. yakla??k 10 sn geçtikten sonra dilini ç?kar?p sikimin kafas?nda gezdirmeye ba?lay?nca, nas?l duygu geçi?leri ya?ad???m? anlatamam. elimi yava?ça götünden çektim ve a?z?na do?ru ittirmeye ba?lad?m. daha önce a?z?na almad??? belliydi ve di?lerini kullan?yordu. can?m ac?sa da devam ettim ve bir anda a?z?ndan ç?kar?p tamamen soyunurken gözlerini sikimden alam?yordu. yata?a yan?na girdim ve dudaklar?ndan yava?ça öpmeye ba?lad?m. gittikçe dillerimiz birbirine dolan?yordu, ben am?n? ok?ad?kça o daha da b?rak?yordu kendini, elini tutup sikimi tutturdum ama bir anda çekti elini yine. e?ofman?n? s?y?rd?m ve yava?ça parma??m? yukar? a?a?? kad?r?yordum. iyice suland???ndan çok rahat kay?yordu ama bakiremi de?ilmi bilmedi?imden parma??m? sokam?yordum . birden kula??ma bakire de?ilim dedi?inde kolumu sokas?m geldi, öyle azm??t?m art?k 🙂 (gökçenin arkada?? parma??n? tam sokmazsan k?zl???n bozulmaz demi? ama yar?m parma??yla kendi k?zl???n? bozdu?unu uzun bir süre sonra kendi anlatm??t? bana) parma??m? sokup ç?kard?kça öpü?emeyip inlemeye ba?lad?. dayanamay?p a?a?? do?ru e?ildim o amc???n tad?na bakmal?yd?m ve yalamaya ba?lad?m. am?n?n o kal?n dudaklar? vakum gibi emip emip çeki?tiriyordum, clitorisini yalad?kça parma??m da am?na girip girip ç??k?yordu ve bir anda titreye titreye bo?ald?. am?n?n sular? yata?? ?slatt?. am?n? b?rak?p yukar? do?ru ç?kt?m ve tekrar a?z?na verdim ve di?lerini kullanmadan yapmas?n? söledim. sesini ç?karmadan yalamaya ba?lad? ama acemili?inden ne yapaca??n? bilmiyordu ve kendim a?z?na sokup ç?karmaya ba?lad?m. arada bir tamamen ç?kar?p ta?aklar?m? yalat?p emdiriyordum. daha sonra patlamaya yak?n ç?kard?m a?z?ndan ve am?na indim. bo?almak istemiyordum, çünkü geceye nokta koyma niyetinde de?ildim daha. bacaklar?n? hafifçe ay?r?p yava?ça girmeye ba?lad?m, ben içine girdikçe h?k-h?k ediyordu, çok dard? ve ilk defa bu k?z? benim sikti?imi anlad?m o anda. daha fazla dayanamay?p içinden ç?kar?p seni az daha yalamak istiyorum bahanesiyle yata?a bo?ald?m çakt?rmadan ve am?n? yalad?m biraz daha. ama akl?m o göt deli?indenydi hala. am?n? yukar? a?a?? do?ru yalad?kça göt deli?ine de?diriyordum ve daha sonra göt deli?inin etraf?nda dilimle daireler çizmeye ba?lad?m . dilimi içeri sokup ç?kar?yordum bir yandan da ne tepki veriyor diye arada bir yüzüne bak?yordum. kendinden geçmi?ti oda art?k. sikim zaten inmemi?ti ve tekrar am?ndan girdim ve bir süre daha siktikten sonra onu çevirip eliyle götünü ay?rmas?n? istedim. tüm muhete?emli?iyle kar??mda girmemi bekliyordu. dayad?m ve ittirmeye ba?lad?m, girmiyordu bir türlü, can?n? yak?p kaç?rmakta istemiyordum. biraz yalay?p dilimi sokup ç?kard?ktan sonra önümde iyi domalt?p dayad?m tekrar. gönlümden geçen tek seferde köküne kadar sokmakt? ama neticede yurtta kal?yordum ve h?k-h?k seslerinden sonra riske girmek istemedim ve yava?ça kafas?n? soktum. can?m çok yand? dedi ve ç?kamam? istedi ama ba?ta biraz can?n?n yanaca??n? sonradan onunda deliler gibi zevk ala??n? söyledikten sonra yumu?ad? ve git gide daha fazla sokuyordum. sürekli ac?dan inliyordu, köküne kadar girdi?inde art?k göt yanaklar?n? b?rak?p ellerini kar?? duvara dayad?. t?rnaklar?yla duvar? yukardan a?a?? do?ru kaz?yordu ve baya bi boyas?n? söktü. mavi duvarda beyaz çizikler dü?ünün 🙂 art?k yava? yava? kendi ittiriyodu götünü bana, iniltilerini anlamam ve git gide h?zlan?yordum. çok göt siktim ?imdiye kadar ama böyle göt sikmemi?tim daha önce, çok farkl? bir his idi. elinizi kremleyip otuzbir çekerken ki his am?nda vard? ama göt deli?inin etraf? sanki t?rt?kl? gibiydi. girip ç?kt?kça deliriyordum. daha sert vurdukça ta?aklar?m am?na vuruyor, ve baya ses ç?kmaya ba?lam??t? ama umrumda de?ildi art?k. yataktan kalk?p masaya yat?rd?m s?rt üstü, bacaklar?n? geri do?ru ittirdim göz gözeydik ve birdin köküne kadar tek hamlede soktum götüne, gözleri f?rlayacakt? yerinden. ç?kar?p am?na soktum bu seferde tek hamlede, bir am?na bir götüne giriyordum, sürekli bir oraya bir oraya, sanki hayat?m?n son siki?ini ya?ar gibi sonuna kadar kullan?yordum hakk?m?. bir süre daha am?ndan siktikten sonra yine titreye titreye bo?ald?. bende art?k bo?almal?yd?m ve tekrar götüne girdikten sonra pompalaya pompalaya ayalar?n? yalayarak emerek patlad?m götüne. ikimizde bitmi?tik art?k ve üzerimizi giyindik öpü?tük ve yan yana yat?p uyuduk. sabah serap gelip bizi uyand?rmak istedi?inde ikimizinde kap?y? açacak hali yoktu. kap?y? açt?m ve direk yatt?m tekrar, gökçe k?m?ldamad? bile. serap ne oldu size kalksan?za derken dal?yordum yine ve gitmi?im. uyand???mda ikiside bilgisayar ba??nda tak?l?yorlard?. daha sonra kahvalt? derken, günler, aylar, y?llar serap ile ayr?ld?k. ama küçük ç?t?r a?k?mla arada bir i? icab? ba?ka ?ehirlerde bulu?up günün tad?n? ç?kar?yoruz. bu arada ikimizde evliyiz art?k 😉

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir