?a?k?n

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ass

Merhaba arkada?lar,
Ben Tuna. 1,75 boyunda 70 kg, siyah saçl?, ye?il gözlü iyi bir fizi?i olan biriyim. Size anlataca??m bu hikaye benim sex hayat?mdaki ilk ad?md?r. Hani derler ya bir tadars?n bir daha b?rakamazs?n i?te o türden. O sene üniversiteyi kazanm?? yeni bir ?ehri ve hayat? tan?man?n tedirginli?i ve heyecan? ile kayd?m? yapt?rd?m. Bu arada yurt ba?vurumda olumlu sonuçlanm?? ve gitmi?ken oraya da kayd?m? yapt?rd?m ve tekrar memleketime dönüp okulun aç?laca?? günü beklemeye ba?lad?m. Nihayet beklenen an gelmi? ve ben hayat?mdaki yeni döneme ad?m atmak için yola koyulmu?tum. 12 saatlik yolculuk boyunca dü?ünceler sürekli kafamda dönüp duruyordu. Acaba nas?l olacak, ne yapaca??m, al??abilecek miyim vb. Otobüs beni sabah?n be?inde otogardan indirdi. O saatte merkezden çok uzakta olan yurduma gidemeyece?im için orada sabahlad?m. Neyse sonra yurda gittim yerle?tim ve okuluma do?ru yola koyuldum. Ders program?ndan sonraki dersin saatini ve s?n?f?m? ö?rendim. Gittim orta s?ralardan birine oturdu. ?lk günün heyecan? hala üzerimdeydi. Ama bu heyecan?m? kat ve kat art?racak bir ?ey oldu. Kafa önümde defterime yazd???m ders program?n? incelerken, birden çok kula??ma çok güzel bir ses geldi. Kafam? çevirip sesin geldi?i yöne bakt???mda onu gördüm. Hemen kap?n?n önünde durmu? arkada??yla sohbet eden bu ki?inin sonrada benim hayat?m? etkileyecek ki?i oldu?unu nereden bilebilirdim. Daha sonradan ad?n?n Gamze oldu?unu ö?rendi?im bu k?z 1,65 boylar?nda 60-65 kilo civar? yüzü oldukça güzel her iki yana??nda da birer Gamzesi olan bal?k etli, harika kalçalar? ve gö?üsleri olan fizi?ine dolgun biriydi. Ama dedi?im gibi beni etkileyen en önemli yönü o güzel sesiydi. O sesi ilk duydu?umda gerçektende beni al?p ba?ka diyarlara götürmü?tü. O kadar dalm???m ki ona bu ?ekilde bakmam tuhaf?na gitmi? bana garip garip bakmaya ba?lam??t?. Ben bunu fark etti?im an çok utand?m. O kadar utand?m ki gerçekten k?pk?rm?z? oldum ve hemen geri ba??m? önüme e?dim. Ama hala alttan alttan ona bak?yordum. Bu halim galiba onun ho?unu gitmi?ti ki yüzünde tatl? bir tebessüm olu?tu. Gel zaman git zaman ?ehre de okula da al??maya ba?lam?? ve kendime arkada? çevresi olu?turmu?tum Ama bu al??ma bile yar?m dönem sürdü. 2 k?z 3 erkekli bir arkada? grubum olmu?tu. Nas?l oldu bilmiyorum ama ikinci dönem grubumuza Gamze’de dahil oldu. Tabi bu i?e en çok sevinen ben olmu?tum. Art?k Gamze ile daha fazla muhabbet ediyor, ?akala??yor ve gezip tozuyorduk. Gün geçtikçe daha samimi oluyorduk. Muhabbetlerde, gezilerde, kantinde ve derslerde hep yan yana otururduk. Bir gün okula her zamankinde daha güzel gelmi?ti. Üstünde beyaz bir gömlek, alt?nda dizden bir kar?? yukar?da sar? pileli bir etek , tatl? bir makyaj ve saçlar?n? hafif da??n?k b?rak?lm??t?. ?çeri girer girme k?zl? erkekli tüm bak??lar ona çevrilmi?ti. Geldi ve her zaman ki gibi yan?ma pencere kenar?na oturdu. Nutkum tutulmu?tu. Sadece günayd?n demesine kar??l?k verebildim. Allah?m yüre?im yerinden f?rlayacak gibiydi. Gamze bu halime ?a??rd? ve hayrola k?zard?n sen iyi misin dedi. Ben bu soruya on saniye sonra cevap verebildim. ?yiyim yok bir ?eyim. Sadece bugün çok farkl?s?n ve çok güzel olmu?sun dedim. Oda bana te?ekkür etti. Sonra derste hoca çözmemiz için bir soru verdi. Biz de birlikte sorunun cevab?n? bulmaya ba?lad?k. Soruyu benim defterde çözdü?ümüz için Gamze bana do?ru yakla?m?? soruyu inceliyordu. Bir an iki dü?mesi aç?k olan ve k?vr?mlar? çok güzel olan beyaz sutyen içindeki gö?üslerine gözüm tak?ld?. Yok böyle bir ?ey, Gamze yan?mda hafif hafif k?m?ldad?kça gö?üsleri de hafifçe dalgalan?yordu. Birden irkildim. Gamze beni dürtmü?tü. Hey hadi soruyu çözelim. Hoca bize bak?yor dedi. Gerçektende hoca benim Gamze’yi dikizledi?imi fark etmi?ti ve sinirli sinirli bize bak?yordu. Ders bitti ve biz kantine indik. Gamze sen derste ne yapt?n öyle . Hoca bize çok kötü bakt?. Takmas?n sonra bize kafay?. Bende yok can?m dalm???m sadece dedim. Gamze, art?k ?u dald???n yerlerden ç?k ?a?k?n. Gerçi senin bu ?a?k?n hallerin çok ho?uma gidiyor. Beni çok e?lendiriyor. Çok tatl?s?n dedi. ??te o an tüm dünyalar benim olmu?tu. A??k oldu?um, hayran oldu?um k?z bana bir i?aret vermi?ti. Ç?ray? yakm?? oca??n harlanmas?n? bekliyordu. Ben tüm cesaretimle, Gamze sana bir ?ey itiraf edece?im. Belki bir daha benimle konu?mayacaks?n belki yan?ma bile yakla?mayacaks?n ama ben seni seviyorum. Hem de ilk gördü?üm andan beri, hem de deliler gibi. ?ster k?z ister çek git yan?mdan ?imdi ama sana hislerimi açmazsam bu benim en büyük pi?manl???m olacak dedim. Sonra uzun bir sessizlik oldu. Gamze kafas?n? önüne e?mi? hiçbir ?ey söylemiyordu. Beni reddetti?ini dü?ünüp yan?ndan kalkmak istedim. Tam kalkacakken. Elimi tuttu ve otur ?a?k?n, biliyordum zaten benden ho?land???n?. Neden arkada? ortam?na kat?ld?m san?yorsun. Öldürüyor beni senin bu hallerin. Senin bana olan bu duygular?n? böyle belli etmen beni mutlu ediyor dedi. ?nan?n deliler gibi sevinmi?tim. Ne yapaca??m? bilmiyordum. O heyecanla tüm kantindekilere çay ?smarlad?m. Üstelik cebimde çaylar?n yar?s?n? ödeyecek param vard?. Allahtan kantinci abimiz anlay??l?ym??, önemli de?il sonra ödersin dedi. Biz art?k Gamze ile daha fazla zaman geçiriyor, daha çok yak?nla??yorduk. Ele tutu?malar, masum öpücükler, bele sar?lmacalar falan. Ama arzular?m?z art?k üst noktalara ç?kmaya ba?lam??t?. Tenhalarda uzun öpü?meler. Bo? s?n?flarda yakalanma korkusu olsa tensel temaslar. ?nan?n kendimi zor zapt ediyordum. Tuvalette, banyoda ve yataktan sürekli Gamze’yi dü?ünerek mastürbasyon yap?yordum. Zaman bizim için h?zla geçiyor ve y?l sonu geliyordu. Bu bizim için e az iki ayl?k bir ayr?l?k demekti. Nas?l üzülüyordum bilemezsiniz. Hatta derslerden büte kalmay? bile dü?ündüm ama Gamze kabul etmedi (Bu arada ikimizde çal??kan ö?rencilerdik). Finaller yakla?m?? ve final öncesi tatili gelip çatm??t?. Ama hiçbir zaman adetim olmam??t?r önceden ders çal??mak. Bir gün yurtta otururken Gamze arad? ve ne yapt???m? sordu. Bende yurtta arkada?larla batak oynad???m? söyledim. Tabi yine k?zd? ders çal??m?yorum diye. Neyse bilgisayar?na dersimizle ilgili bir program kurmas? gerekiyormu? ama bir türlü becerememi? ve çok can? s?k?lm?? bu i?e. Benden yard?m istiyordu. Bende tamam yard?m edeyim ama nas?l geleyim oraya oralar? bilmiyorum bile ben üstelik sen muhitinizin oldukça tutucu oldu?unu söyledin ya bana s?k?nt? olmaz m? dedim . Bana laptopuyla teyzesine gidece?ini, teyzesinin k?z?ndan destek alarak beni oraya tan?d?k bir tamirci olarak ça??racaklar?n? söyledi. Teyzesine bilgisayar?n?n bozuldu?unu tan?d?k bir s?n?f arkada?? oldu?unu ve ben evlerine ça??rmalar? gerekti?ini söylemi?. Teyzesi de kabul etmi?. Neyse Gamze bana hangi dolmu?a binece?imi, hangi durakta inece?imi ve indikten sonra nereye gelece?imi anlatt?. Verdi?i adrese gittim ve söyledi?i soka?? ve apartman? zorda olsa bin bir tarifle buldum. Dairenin ziline bast?m. Apartman kap?s? aç?ld? ve yukar? ç?kt?m. Birde ne göreyim yanl??l?kla kar?? dairenin ziline basm???m. Kad?n yüzüme bakt? ve buyurun kime bakt?n?z dedi. Ben bilgisayar tamiri için geldi?imi söyledim. Kad?n bizim bilgisayar?m?z yok biz ça??rmad?k dedi. Ne diyece?imi bilemedim. ?çerden bir ses k?z Hacer kim geldi. Bir delikanl? gelmi? bir ?eyi tamir edecekmi? ama biz ça??rmad?k dedi. ?çerideki bayan dur bakay?m bizim k?zlar ça??rd?yd?. Bilgisayarlar? bozulmu? da. ?çeriden gelen han?mefendi de t?pk? ye?eni gibi çok güzel ve tatl? biriydi. Gamze galiba teyzesine çekmi?ti. Kad?n geldi ve yanl?? geldin evlad?m kar?? daireye gideceksin. Bizim k?zlar?n arkada?? m?s?n sen dedi. Ben de yok sadece Gamze’yi tan?yorum. Oda s?n?f arkada??m diye dedim. Kad?n güldü ve tamam evlad?m kar?? kap?y? çal bakay?m sen. Gamze orada dedi. Kap?y? çald?m ve kap?y? Gamze ve kuzeni Zeynep açt?. ?kisi de ?a?k?nd? Gamze’nin teyzesi Ay?e ve kom?usu Hacer kap?da öylece durmu? bize bak?yorlard?. Ay?e teyze, Gamze arkada??n yanl??l?kla bu kap?y? çald?. Biz yard?mc? olduk, benim eve gelmeme gerek var m? diye sordu. Zeynep atlad? ve yok annecim biz yard?mc? oluruz. Sen i?ine bak zaten siz güne gitmeyecek miydiniz dedi. Annesi de evet biz güne gidece?iz, siz arkada??n?zla bak?n i?inize, çay kek falanda ikram edin tamam? güzellerim dedi. Zeynep aman anne tamam o kadar?n? biliyoruz diyip beni içeri çekerek h?zla kap?y? kapatt?. Gamze ?oku atlatm?? ve sen yine ne yapt?n ?a?k?n dedi. Ben de yanl?? zile basm???m dedim. Neyse hep beraber oturma odas?na geçtik, Zeynep çay ve kek haz?rlay?p getirdi. Bende bu arada gerçekten bilgisayar?n sorunuyla ilgilendim ve biraz u?ra?t?ktan sonra sorunu hallettim. Çaylar?m?z? içerken muhabbet iyice koyula?m??t?. Zeynep birden durun bakay?m. Hah annemler evden ç?kt?. ?ki mahalle a?a??daki bir arkada?lar?na güne gidecekler, ak?ama anca dönerler. Neyse Gamze’ci?im söyledi?im gibi ben d??ar? ç?k?yorum Orkun’la bulu?maya dedi. Yar?m saate haz?rlan?p evden ç?kt?. Art?k Gamze ile ba? ba?ayd?k. Yine beni heyecan basm??t?. Gamze bardaklar? kald?rd? ve geldi yan?ma oturdu. Çok güzel görünüyordu yine. Bacaklar?m?z bir birine de?iyor, ikimizde ne yapmam?z gerekti?ini bilmiyorduk ve oda derin bir sessizlik hakimdi. Bu sessizli?i Gamze bozdu. A?k?m ilk defa ba? ba?ay?z ve ben seni çok özledim demesiyle dudaklar?ma yap??mas? bir oldu. Bende kar??l?k verdim hemen ç?lg?nca öpü?üyorduk. Hatta öpü?müyor resmen birbirimizin dudaklar?n? yemeye çal???yorduk. Heyecandan terlemeye ba?lam??t?k. Yar?m saat kadar öpü?üp ok?ad?k birbirimizi. Gamze hadi odama gidelim a?k?m dedi. ?a??rm??t?m bu evde senin odan m? var. Tabi a?k?m buras? benim ikinci evim ben burada kalaca??m zaman Zeynep ile ayn? oday? payla??r?z bak buda yata??m dedi. Art?k ok yaydan f?rlam??t? engel vurulamaz arzulara sahiptim. Yata??na geçtik ve tekrar öpü?meye ba?lad?k. Sanki benim isteklerimi biliyormu? gibi Gamzenin üstünde yine bir pileli etek ve gömlek vard?. Alt?nda da beyaz bir külotlu çorap. Ben elimi bacaklar?na at?p ok?amaya ba?lad?m. Ve yava?ça yukar?ya ç?kmaya ba?lad?m. Elimi külotlu çorab?n? aras?ndan bacak aras?na götürdüm. Güzelce ok?uyordum. Ben ok?ad?kça Gamze kendinden geçmeye ba?lam??t?. Hafif hafif inliyordu. Onu yata?a yat?rd?m. Tekrar dudaklar?ndan öperek gömle?inin dü?melerini açt?m. Beyaz sutyenini yukar? do?ru s?y?rd?m ve i?te kar??mdayd? o güzel memeler. Gerçekten de çok güzel memeleri vard?. Dip diri ve uçlar? sevi?menin etkisi ile iyice dikle?mi?ti. Uçlar?ndan ba?layarak yalamaya ba?lad?m. Yakla??k on be? dakika her ikisini de delice yalad?m. Gamze ise alt?mda iyice k?vr?lmaya inlemeye ba?lam??t?. Ah a?k?m ?hh sevgilim, ?a?k?n?m, hadi mutlu et beni, mutlu et beni ama sak?n oraya bir ?ey yapma diye söylenmeye ba?lam??t?. Aya?a kald?rd?m ve gömle?i ile sutyenini üstünden ç?kard?m. Üst taraf? tamamen ç?plakt? ve manzara gerçektende çok ho?tu alt?ndaki siyah pileli etek ve beyaz çorap hala duruyordu. Öpmekten ve emekten dudaklar? ve meme uçlar? k?pk?rm?z? olmu? ampul gibi parl?yordu. Bende sadece boxerim kalacak ?ekilde soyundum ve ete?ini yukar? göbe?ine s?y?rd?m. Çorab?n?n k?m?z? dantelli tanga kilotu belli oluyordu. Bende tam o bölgeye do?ru kendimi hizalad?m. ?ki elini de ba??n?n yukar?s?na do?ru tutup bir yandan boynunu ve dudaklar?n? öperken bir yandan alttan sikimi bacak aras?na bast?r?yordum. Ama bu bana yeterli gelmiyordu. Daha fazlas?n? istiyordum. Gençli?in en büyük yard?mc?s? porno filmler bana ne yapmam gerekti?i konusunda fikir vermeye ba?lam??t?. Üzerinden kalkt?m tekrar dudaklar?ndan ba?layarak yava? yava? göbe?ine do?ru inmeye ba?lad?m. Göbek bölgesini öpe öpe ete?inin yanda fermuar?n? açt?m ve alt?ndan s?y?r?p ç?kard?m. Sonra çorab?n? dizine kadar s?y?rd?m. Ve o k?m?z? külotu ile ba? ba?a kald?m. Bur arada Gamze’nin inlemeleri artm?? iyice kendini b?rakm??t? bana. Bense k?rm?z? külotunun üzerinden am?n? ok?amaya ba?lam??t?m. Daha sonra külotunu kenara s?y?rd?m ve o güzel am?n? gördüm. Oh çok güzel kokuyordu ve hafif suluydu bu sulanma külotun içine i?ledi?inden oda çok güzel kokuyordu. Ben am kokusunu içime çektikte bekim yarak iyice zonkluyordu. ?nan?n zor tutuyordum kendimi. Dayanamad?m ve sonunda külotunu ve çorab?n? s?y?r?p kenara att?m. Gamze art?k ç?r?lç?plak kar??mdayd?. Açt?m bacaklar?n? ve dilimi am?nda gezdirmeye ba?lad?m birkaç dil darbesinden sonra Gamze titremeye ve am? göl olmaya ba?lam??t?. Galiba bo?alm??t?. Nerdeyse bay?lacak haldeydi. Ben ise ondan akan zevk sular? emerek ba?ka alemlere uçmu?tum. ?yice yalay?p emdikten sonra tekrar am?ndan yukar? do?ru öpemeye ba?lad?m. Ba? hizas?na gelince boxerimi ç?kard?m ve yara??m? eline verdim. Gamze elimdeki yara??m? s?vazl?yor ucuyla oynuyordu. Sonra hadi a?k?m a?z?na al ve em dedim o ise olmaz yapamam midem bulan?r dedi. Ben ?srar edince önce ucunu hafif hafif öpmeye ba?lad?. Zevkten dolay? yara??m?n ucunun ate?e gibi olmas? ve zonklamas? ho?una gitti. Ve yava? yava? a?z?na almaya ba?lad?. ?lk önce acemice di?lerlini kullan?yordu. Ben can?m yan?yor di?lerlinle de?il dudaklar?nla em diyince bu i? iyice ho?una gitmeye ba?lad?, emdikçe emiyor ve emdikçe beni mutlu sona biraz daha yakla?t?r?yordu. Birden dayanamad?m ve sars?larak a?z?na bo?ald?m. Yara??m? a?z?ndan ç?karmama f?rsat kalmadan döllerimin yar?s?ndan ço?unu yutmak zorunda kald?. Ve aniden ko?arak banyoya ko?tu. Kalan? lavaboya tükürdü. Bir iki ö?ürme ve yüz y?kamadan sonra kendine geldi. Ben ise zevkten yata?a y???l?p kalm??t?m. Yan?ma geldi ve çok kötüsün bana o ?eyleri yutturdun, ya bir ?ey olursa. Bende saçmalama midene giden ?eyden hamile kalmazs?n dedim. Geldi yan?ma uzand?. Biraz tav?r yapt? ama ben geri ok?amaya ba?lay?nca tekrar gev?edi. Art?k niyetim farkl?yd? am? benim olacakt? ve yuvarlak hatta götü. Art?k porno aleminden gerçek alem geçecektim. Oda niyetimi anlad? herhalde ki a?k?m sadece tensel yapal?m, sürtünelim birbirimize olur mu dedi. Bende merak etme seni tensel tensel dedim ve güldüm. Madem sürtünelim diyorsun. Hadi o zaman yara??m?n üzerine ç?k ve sürtün bakal?m dedim. Kendisi üstte ben altta olacak ?ekilde pozisyon ald? ve yava? yava? sürtünmeye ba?lad?. Sürtündükçe de h?zlanmaya ba?lad?. H?zland?kça daha da zevk alm?yordu. Bir ara yine titredi ve yine sikimin her taraf? ?sland?. Ben bunu f?rsat bilerek onu alt?ma ald?m ve sikimin ucunu am?na de?dirip çektim, de?dirip çektim. Sonunda dayanamad? ve sikerim tenselini a?k?m sok hadi, sok a?k?m al am?m? yeter ki sen al, sen sik, sok a?k?m hadi soksana, bak am?m?n içi yang?n yeri hadi söndür erke?im dayanam?yorum dedi. Bense biraz daha isteklensin diye yine de?dirip çekiyordum. ?yice delirmi?ti, soksana lan köpek, soksana am?na kodu?um, sok lan piç diye küfürler etmi?ti. Ben ?a??rm??t?m, melek yüzlü güzel k?z birden canavara dönü?mü?tü. Ama bu hali beni iyice delirtmi?ti. Sonunda istedi?ini yapt?m ve yava?ça am?na girdim. ?ki kere bo?almas?na ve kaygan olmas?na ra?men am? darac?kt?. ?lerledikçe küçük ç??l?klar atmaya ba?lam??t?. Yava?ça sokmaya can?n? yakmamaya çal???yordum ama birden omuzlar?mdan tuttu ve kendini a?a??ya do?ru itti ve ayy diye bir ç??l?k att? . Sikim tamamen am?na girmi?ti. Ve bir iki git gelden sonra am?n?n kenar?ndan kanlar s?zmaya ba?lam??t?. Ben biraz am?n?n içinde bekledim. Kan dursun diye tampon misali. Sonra tekrar o darac?k am?n? sikmeye devam ettim. Gamze ise ac? ve zevkin verdi?i hazla inliyor bö?ürüyor, alt?mda y?lan gibi k?vr?l?yor ve t?rnaklar? ile s?rt?mda delikler aç?yordu. Ben ise s?rt?m?n ac?n?n etkisiyle daha h?zl? sikiyor daha sert köklüyordum. O kadar kendimizi kaybetmi?iz ki siki?melerimizin ve ta?aklar?m?n am?na çarp???n?n sesi tüm evde yank?lan?yordu. Muhtelemen kom?ularda duymu?tur. Art?k Gamzenin am?ndan kanlar de?il zevk sular? geliyordu. Hatta sikimi bile y?kam??t? sadece kökünde kalm??t? kanlar. Gamzenin ise am?n?n kenarlar?nda. Ben sikmeye devam ediyor bu an?n hiç bitmemesini istiyordum. Art?k iyice dolmu?tum. Gamze ise h?r?lt?larla belli belirsiz sözcüklerle zevke doyuyordu. Bir ara a?k?m bo?alt beni sik beni, sik am?m?, da??t am?m? diye söylenmeye ba?lad? ve o böyle söyledikçe ben iyice delirdim ve kas?la kas?la içine bo?almaya ba?lad?m. Benim bu kas?lmalar?m? hisseden Gamzede benimle birlikte kas?larak am?n? iyice yukar? kald?r?p bo?alarak siki?in doruklar?na ula?t?. Ben ise onu üstüne y???l?p kalm?? ve am?n?n içinde küçük küçük kas?lmaya devam ediyordum. ?kimizde terden p?r?l p?r?l parl?yor konu?acak takati kendimizde bulam?yorduk. Be? dakika böyle durduktan sonra am?ndan ç?kt?m ve yan?na uzand?m. Elimi am?na at?p hafif hafif ok?amaya devam ettim. Bir ara ikimizde dalm???z. Sonra birden Gamze beni dürttü. A?k?m kalk biri geldi diye. Benim ise kalkmaya hiç halim yoktu. A?k?m kalksana biri geldi diyorum. Bu halde görmesinler bizi. Ben zorda olsa kalkt?m ve yata?a bakt?m resmen sava? alan? gibiydi. Her yer buram buram sex ve ter kokuyordu. Çar?af döl, kan ve ter kar???k bir ?ekilde ?slakt?. Kendime geldim ve acele giyinmeye ba?lad?m. Allahtan gelen Zeynep’ti. Bizi bu halde gördü mü bilmiyorduk. Gamze giyindi ve Zeynep’in yan?na gitti. Zeynep ne yapt?n Gamze nirvanaya ula?m?? gibisin, sana dedim de?il mi muhte?em bir duygu diye. Gamze sus duyacak, sadece sevi?iriz sand?m ama i?ler kontrolden ç?kt? dedi. Neyse oldu bir kere sikecekse beni bu ?a?k?n siksin, seviyorum onu ve hayatta ayr?lmam ondan dedi. Bende toparlan?p yanlar?na gittim. Zeynep nas?ls?n eni?te, uykudan m? uyand?n dedi. Ben ise evet gece ders çal??m??t?m, yorgundum Gamzenin yata??nda biraz kestirdim dedim. Zeynep belli belli dersini iyi çal??m??s?n baksana kuzenimin yüzünde güller açm??. Neyse hadi biz ?u etraf? toplayal?m. Eni?te sende annem gelmeden git art?k dedi. Ben ise Gamzeyi odaya ça??r?p yapt?klar?m?zdan pi?man m?s?n diye sordum. O ise hay?r a?k?m birlikte istedik ve birbirimizin olduk, ama istedi?ini ald?n diye sak?n beni terk etme dedi. Ben deli misin senin gibi biri nas?l terk edilir hem daha sana doyamad?m daha çok sikecem seni hem amdan hem götten dedim. Gamze sus deli duyacak hadi git dedi. Gamze ile bir sene hem önden hem arkadan siki?tik. Sonra ben yeni denizlere yelken açt?m tabi. Farkl? heyecanlar arad?m (Bu maceralardan biride kuzeni Zeynep). Gamze bu durumu ilk önce kabullenemedi ama sonra oda ayn?s?n? yapt?. ??te uzun sex hayat?m bu ?ekilde ba?lad?. Sonras? ise daha güzel maceralarla devam etti. Bunun be?eni durumuna göre onlar? da yazaca??m sonra.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir