Hacer Abla!

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

al?nt?d?r

Babamlar her yaz oldu?u gibi karde?imi de alarak köye gitmi?ler, ben ise birkaç dersten bütünleme s?navlar?m olmas? sebebiyle ?ehirdeki evimizde yaln?z kalm??t?m. Asl?nda üniversiteyi kendi memleketinde ailesinin yan?nda okuyan biri için iyi bir f?rsat olmu?tu benim için, rahat tak?labilecektim. Ama i?in kötü taraf?, hem sevgilim hem de bir çok arkada??m bütünlemeleri olmad??? için memleketlerine gitmi? olduklar?ndan günlerim çok s?k?c? geçiyordu…

Bir sabah telefon sesine uyand?m. Arayan annemdi, “O?lum, Hacer ablan?n hastanede kontrolleri varm??, sabah köyden ilçeye gitti, oradan da dokuz arabas?na binip ?ehre gelecek, onu kar??lay?ver. Bugün muayeneye yeti?emez, bizde kal?r. Kontrolleri tahlilleri falan uzarsa belki birkaç gün daha kalabilir!” dedi. Ben de yar?n sabah okulda i?im olmad???n?, onu hastaneye benim götürebilece?imi söyledim.

Hacer abla, babam?n teyzesinin k?z?yd?, 34-35 ya?lar?ndayd?, yani benden 12-13 ya? büyüktü. Babam?n anne taraf?n?n birçok ferdi gibi uzun boylu, kilolu, sar???n ve renkli gözlüydü. Kendi boyumun 1.80 olmas?ndan k?yaslayarak bakt???mda boyu en az 1.75 olmal?yd?. Güzellikten ziyade sempatikli?i ile öne ç?kan sade duru ve ço?unlukla gülen bir yüzü vard?r. Köye gitti?im zamanlarda, ne?eli, kafa dengi ve bana kar?? çok candan tav?rlar?yla bir arada olmaktan en çok ho?land???m akrabalar?mdan biridir.

Ayr?ca kimse bilmez ama, iri gö?üsleri, kocaman yuvarlak kalçalar?, dolgun bembeyaz bacaklar? ile benim çocukluktan ergenli?e geçi? dönemimin sultan?d?r. O dönemlerde ona hayran bak??lar?m?n fark?na varmam?? olma ihtimali olmad???ndan ve benimle yaln?z kald???nda yer yer aç?k seçik esprilere kadar bile giden sohbetlerimizi s?n?rland?rmad???ndan dolay? da her hangi bir eyleme dönü?memi? olan bu ilgimden onunda ho?lanm?? olabilece?ini dü?ünmü?ümdür hep. Uzun zaman sonra bir araya gelece?imiz için oldukça sevinçliydim aç?kças?.

Saate bakt?m, 10:00’a geliyordu. Hacer ablan?n otobüsü 10:30 gibi terminalde olacakt?. Hemen haz?rlan?p ç?kt?m evden ve terminale gidip kar??lad?m. Uzun zamand?r görmüyordum, sar?ld?k k?saca hasret giderdik, bir taksiye atlay?p eve geldik. Pardüsesini portmantoya ast?, e?yalar?n? da kalaca?? misafir odas?na koyduk ve mutfa?a geçip oturduk. Gül kurusu bir e?arp ba?lam??, ondan biraz daha koyu renk bir kazak ile bileklerine kadar uzanan siyah bir maxi etek giymi?ti. Mavi gözleri, yuvarlak hatl? güler yüzü ile her zamanki gibi çok sempatik duruyordu kar??mda. Hemen sohbete ba?lam??t?k, köydekileri, e?ini, çocuklar?n? falan sordum. O da daha önce bir bayramda tan??t?rd???m k?z arkada??m?, derslerimin nas?l gitti?ini falan sordu…

Mutfa??n da??n?k oldu?u dikkatini çekince, dur falan dememe kalmadan bula??klara giri?mi?, iki dakikada mutfa?? toplay?p çay suyunu koymu?tu bile. Çaylar?m?z? içmeye ba?lad???m?zda, nas?l olsa kimseler yok diyerek sigara da yakm??t? benimle birlikte. Eskileri yad ederek gülüp e?lenmi?, vaktin nas?l geçti?ini fark etmemi?tik bile. Ö?len ve ak?am? birle?tirip yedik yeme?imizi. Sonra onu da kald?r?p, “Hadi salona geçelim.” dedim. Hacer abla, “Sen geç, ben geliyorum…” diyerek odas?na gitti. Bense salonda üçlü koltu?a uzan?p TV’yi açt?m, kanallar? kar??t?rmaya ba?lad?m.

Bir süre sonra Hacer abla çiçekli pijamalar? ve elinde çay tepsisi ile girdi içeriye, “Yabanc? de?ilsin nas?l olsa, rahatça oturay?m dedim, üzerimi de?i?tirdim!” dedi. Ben de gülerek, “Kafana göre tak?l abla, resmiyet mi var aram?zda!” diye yan?tlad?m onu. Çay?m? verirken e?ildi?inde gözüm ili?mi? iri gö?üslerinin bir k?sm?n? görmü?tüm pijamas?n?n içinden, sütyenini de ç?karm??t?. Kar??mdaki ikili koltu?a giderken ise iri kocaman yuvarlak kalçalar?na tak?lm??t? gözüm, külodunun lastik izleri belliydi. Kendi çay?n? sehpaya koymak için e?ildi?inde acayip tahrik olmu?tum. Ve sonra o da ikili koltu?a yar? uzanarak yerle?ti…

“Eni?teyle aran?z nas?l abla, nas?l gidiyor hayat?” diye bozdum aradaki sessizli?i. “Nas?l olsun, hep ayn? i?te, köy ko?turmas?, hayvanlar, tarla, ba? bahçe, çocuklar falan derken günler geçip gidiyor i?te…” diye yan?tlad?. “Onu demiyorum k?z, eni?teyle aran? soruyorum!” diye güldüm. O da gülerek, “He o da ayn? ba? bahçe, tarla i?i gibi s?ras? geldi?inde yap?lan bir i? o?lum, ne olacak!” dedi. “Ee esk**en hiç rahat vermiyor bu adam derdin?” dedi?imde, “O esk**endi, adam 40 ya??nda ya?land?!” diye kopard? kahkahay?. Sonra, “Sen neler yap?yorsun?” dedi. Ben de, “Benim ne yapay?m, evli de?ilim barkl? de?ilim, kar?m m? var?” dedim gülerek. O da, “Kand?rma lan beni, kar?n yoksa sevgilin var, yemi?sindir bir haltlar!” dedi. “Oluyor i?te ufak tefek bir ?eyler!” dedi?imde güldü ve “Nas?l ufak tefek ?eyler? Ablandan m? sakl?yorsun, anlat hadi!” dedi.

– “F?rsat buldu?umuzda sevi?iyoruz, elle?ip öpü?üyoruz.”
– “Hiç yapmad?n yani?”
– “Yok abla, bu k?z? yapmad?m, zaten bakire.”
– “O?lum, bakireyse elleme ön tarafa, yar?n bir gün b?rakacak olursun k?z? ba??n?za bela olur o i?.”
– “Evet biliyorum, o yüzden dokunmuyorum ben de zaten.”
– “Arkadan falan da m? yapmad?n?”
– “Abla, onu zaten yapamam herhalde, birkaç kere denedim olmad? bir türlü, ben de k?yamad???mdan üstelemiyorum, i?te sürttürerek falan idare ediyorum.”
– “Niye k?yam?yorsun ki, bir iki yapt?ktan sonra al???rd? asl?nda.”
– “Bilmiyorum abla, ay?pt?r söylemesi benimki öyle çok uzun falan de?il ama biraz fazlaca kal?n… Eni?te seni yap?yor mu hiç arkandan?”
– “Ayda y?lda yap?yor.”
– “Al??k?ns?n yani?”
– “H? h?!”
– “Can?n yanm?yor mu abla, nas?l al??t?n?”
– “?lk ba?lad???nda ac?yor tabi, bir süre sonra geni?liyor san?r?m, al???yorsun.”
– “Peki arkadan da çok zevk al?yor musun abla?”
– “Alamad?m, eni?ten istiyor diye kabul ediyorum s?rf. Asl?nda zevk alacak gibi oluyorum, ama oraya gelemeden eni?ten i?i bitiriyor.”
– “Nas?l yani abla?”
– “Ablam, ilk önce ac?yor, sonra içindekine al??maya ba?l?yor deli?in, ac? azal?yor zevk al?r gibi olmaya ba?l?yorsun, ama o noktaya gelirken eni?ten bo?al?yor, yani ilerisinde ne oldu?unu anlayamad?m hiç.”
– “H?mm anlad?m, peki normali nas?l, yani önden çok zevk al?yor musun?”
– “Onda da ayn? ?ey ba??ma geliyor, tam zevklenmeye ba?lam??ken i? bitiyor. Esk**en de erken biterdi, ama içimden ç?kmadan bir kere daha yapt? m? ben de zevklenirdim, ama art?k ikinci de kolay kolay olmay?nca yar?m yamalak kal?yorum i?te.”
– “Ee ne yap?yorsun peki?”
– “Ok?uyorum o?lum, eni?ten i?ini bitirip ç?kard?ktan sonra bazen bir iki parma??m? sokuyorum, yoksa nas?l yat?p uyuyay?m o halde!”
– “Üzüldüm valla, bilirsin seni çok severim. Her konuda oldu?u gibi bu konuda da çok mutlu olman? isterdim.”
– “Biliyorum ablam, ben de seni çok severim.”

Konu?mam?z esk**en hiç olmad??? kadar aç?k bir hal alm??, esk**en sadece esprisini yap?p güldü?ümüz ?eyleri uzun uzun konu?maya ba?lar olmu?tuk. Üçlü koltukta yan yatt???mdan ta? gibi bir hal alan yara??m? bacaklar?m?n aras?na s?k??t?rarak saklam??t?m, s?rt?m koltu?un arkal???na dayal?, yüzüm ona dönük, dizlerim karn?ma do?ru çekilmi?, yan yat?yordum. O da ayn? benim gibi yüzü bana dönük ikili koltu?a yan yatm??t?. Utand???mdan elimi bacak arama atam?yordum, ama bacaklar?mla kal?n yara??m? s?k??t?r?p b?rakarak keyifleniyor, bir taraftan da sürekli olanlar? ve olabilecekleri sorguluyordum.

Resmen Hacer ablay? arzuluyor, yok yok sadece sohbet ediyoruz ne var bunda diye kendimi kand?r?yor, sonra arzuluyorum i?te ne olacak diye git geller ya??yordum. Akrabam ve evli olmasa neler yapard?k ?imdi diye kuruyor, yanl?? m? yap?yorum bunlar? hayal ederek diyor, e akrabam olmasayd? bizim evde niye kalacakt? elin kad?n?, bu ortam nas?l olacakt? diye dü?ünüyordum sonra. Ama en çok merak etti?im ?ey kesinlikle ?uan onun bunlar hakk?nda ne dü?ündü?ü, kafas?ndan neler geçti?iydi. Acaba o da benim onu arzulad???m gibi beni arzuluyor muydu, hamle yapsam evet der miydi, o böyle bir ?eyin aram?zda olabilirli?ini sorguluyor muydu gibi onlarca soru kafamda dola??yordu. En sonunda onu tamamen kaybetmekten, onun samimiyetinden mahrum kalmaktan korktu?uma kanaat getirerek her hangi bir giri?imde bulunmamaya karar vermi?tim.

Sessizli?i Hacer abla bozdu.

– “Hasan, niye sustun? S?k?ld?n m? yoksa nerdeyse annen ya??nda kar?yla muhabbetten s?pa?”
– “Yok abla s?k?l?r m?y?m, seninle konu?may? çok severim bilirsin.”
– “Ne bileyim o?lum, öyle susunca, bu s?k?ld? benle muhabbetten, zaten azm??t?r sevgilisini dü?ünüyordur dedim.”
– “Yok valla ben halimden çok memnunum, emin ol ?uan onu da dü?ünmüyorum!”
– “Kimi dü?ünüyor benim aslan?m?”
– “Kimseyi!”
– “Öyle ?eyleri konu?unca akl?na dü?mü?tür dedim ne bileyim. Yok mu gidece?in bir kad?n k?z falan?”
– “Yok! Imm, ?ey.. var asl?nda gidebilece?im birileri de, ?uan can?m hiç kimseye gitmeyi falan istemiyor yani.”
– “H?mm, tamam.”
– “Abla ya, çok özel bir ?ey sorabilir miyim?”
– “Sor lan, özeli mi kald?!”
– “Evet do?ru diyorsun valla! Hiç eni?temden ba?ka biri oldu mu?”
– “Senden ba?ka s?rda??m yok, bunu da sana söyleyeyim, evet oldu bir kere.”
– “Nas?l bir kere?”
– “Yani tek bir adam oldu, yani adam birkaç kere yapt?!”
– “Kim peki, nas?l oldu?”

– ? ya??mda evlenmi?, 16 ya??mda da kocam? askere göndermi?tim, i?in tad?n? alm??, ama yaln?z kalm??t?m. Kafa da bir kar?? havada, biraz çocuk biraz kad?nd?m i?te. Köye yeni tayin olan bir ö?retmen vard? Tahsin isminde, sen daha küçüktün hat?rlamazs?n, bir iki sene kald?, tayini ç?k?p gitti bizim köyden. ??te onunla olmu?tu, birdaha da eni?tenden ba?ka kimse olmad?.”

– “Nas?l ba?lad? peki?”

– “Bir gün dere kenar?ndaki bahçeye gönderdi kaynanam Hayriye teyzen, domates salatal?k biber falan topla gel diye. Ben de ald?m bir sepet, indim bahçeye, toplad?m bir ?eyler. Dönmeden dere kenar?na oturdum, ç?kard?m ayakkab?lar?m?, ayaklar?m? suya soktum, çocuk akl? i?te biraz oyalanay?m da ev i?lerinden ne kadar y?rtsam iyidir, görümcelerim çok çal??s?nlar dedim! O ara bir bakt?m bizim yeni ö?retmen dere kenar?ndan yürüyerek geliyor, suya ta? atarak falan. Yak???kl? çocuktu, boylu poslu esmer biriydi. Yan?ma gelince durdu, ne yapt???m?, ismimin ne oldu?unu falan sorunca bir an heyecanland?m. B?rak yabanc? bir adam?, köyün o?lanlar?yla da öyle oturup muhabbet etmek mi var o zaman. Domates falan toplad???m?, ad?m?n Hacer oldu?unu, dinlendi?imi söyledim utana s?k?la. Okuyup okumad???m? falan sordu. Orta okulu bitirip evlendi?imi söyleyince biraz ?a??rd?, kaç ya??nda oldu?umu sordu, ben de 16 diye yan?tlad?m. O ara yan?ma oturdu, ben biraz toparlan?p yana kayd?m. Korkma ya sadece sohbet ediyoruz niye kaç?yorsun dedi. Utand?m iyice, görürlerse çok kötü olur dayak yerim falan dedim. ?yi o zaman, ?u çal?l?klar?n o tarafta otural?m da kimse görmesin bizi dedi gülerek. Ben de hiç ikiletmeden sessizce kalkt?m arkas?ndan, gidip oturduk oraya. Hiç konu?madan e?ilip öpmeye ba?lad? beni. Neden bilmiyorum, büyülenmi? gibi hiç sesimi ç?karm?yordum. Ellemeye, her yan?m? ok?amaya ba?lad?. Sonra yere s?rt üstü uzand???m?, ?alvar?m?n ve donumun s?yr?ld???n? ve inlemelerim duyulmas?n diye dudaklar?m? ?s?ra ?s?ra becerildi?imi hat?rl?yorum. Çarçabuk olup k?sa sürede bitmi?ti.”

– “Nas?ld? peki, kocanla k?yaslad?n m??”
– “Hay?r, hiç o k?sm?n? dü?ünmedim, yasak bir ?ey yap?yorduk, onun heyecan? vard? san?r?m sadece. Aleti nas?ld?, kocamdan iyi mi yap?yordu hiç hat?rlam?yorum bile.”

– “Sonras? nas?l geli?ti?”
– “Pek fazla konu?madan toparlan?p kaçar gibi ayr?ld?m oradan. Eve girince i? güç, kaynana d?rd?r? falan unutuvermi?tim bile. Gece dö?e?ime yat?nca akl?ma gelmi?ti. Yapt???m çok günah diye dü?ündüm, korktum cehennemlik olaca??m diye, iyi ki yakalanmad?k dedim, halimiz nice olurdu diye içimden geçirdim.”

– “Can?n istemedi mi tekrar?”
– “?stemez mi! Korku, utanma falan geçti bir süre sonra, elim bacak arama gitti, öyle uyumu?um. Aradan günler, haftalar, aylar geçti bir kez daha denk geldik dere kenar?nda, ayn? yerde yeniden yapt?.”

– “Gene mi konu?mad?n?z do?ru düzgün?”
– “Yok gene konu?mad?k, sessiz sedas?z bak??arak hallettik i?imizi. Sonra o tayin olup gitmeden bir kez daha oldu ve bitti her ?ey. Sonra kimseyle hiçbir ?ey olmad? hayat?mda.

– “Özlüyor musun?”
– “Yok be yavrum, adam?n tipini bile hayal meyal hat?rl?yorum, be?er dakikal?k ?eylerdi zaten.”
– “En az?ndan an?n olmu? i?te!”
– “Evet!”

– “Abla uykun geldi mi, yatacaksan çeneye tutmayay?m seni?”
– “Yok uykum, iyiyim böyle, senin geldiyse git yat ablam.”
– “Yok abla benim de uykum, hem ne güzel sohbet ediyoruz, seninle böyle f?rsat? bir daha kim bilir nas?l buluruz.”
– “Do?ru diyorsun, uyku bast?rana kadar otural?m o zaman.”
– “Evet, otural?m abla.”

– “Hasan, sen en son ne zaman bir ?eyler yapt?n?”
– “Bu k?z arkada??mla bir hafta önce yapt?k abla. Babamlar köye gittikten bir gün sonra onu buraya eve getirdim, zaten ertesi gün de memleketine gitti.”
– “Eee, neler yapt?n?z anlatsana.”
– “Dedi?im gibi abla, öpü?üp elle?iyoruz, sevi?iyoruz sadece.”
– “Anlat i?te, tam olarak neler yap?yorsunuz.”
– “H?mm, ayr?nt?lar? merak ediyorsun yani?”
– “Evet, ama utan?yorsan anlatma.”
– “Yok abla utanm?yorum, anlat?r?m da, ben de sen ayr?nt?lar? bilmek istemezsin diye dü?ündü?ümden k?sa keserek geçmi?tim.”
– “Yoo anlat.”

– “Tamam o zaman. Bu son seferinde bize geldi?inde üzerinde tek parça dizlerine kadar yazl?k bir elbise vard?, biraz sohbetten sonra burada yan yana otururken öpmeye ba?lad?m, bir taraftan da ok?amaya. Bir süre sonra onun elleri de s?rt?mda ensemde dola?maya ba?lad?, yava?ça kald?rd?m yata??ma gittik, bir ç?rp?da soydum.”

– “Sütyenini, kilodunu da m??”
– “H? h?, onlar? da ç?kard?m.”
– “Nas?l bir ?eyler giymi?ti?”
– “Bak bunlar? sorup beni heyecanland?r?yorsun, sanki kad?n çama??rlar?na olan ilgimi biliyorsun abla!”
– “Yok, bilmiyordum! Nas?l bir ilgi bu?”
– “Ne bileyim abla, özellikle böyle dantelli falan külotlar, sütyenler çok tahrik ediyor beni, bazen milletin ipte as?l? donlar? bile etkiler.”
– “Alemsin Hasan!”
– “Ama en çok yeni ç?kar?lm?? olanlar?n? görmek azd?r?r!”
– “Nerden buluyorsun o?lum yeni ç?kar?lm????”
– “Yani k?z arkada?lar?m?nkileri falan ç?kar?nca hemen elimden b?rakmam. Ellerim, koklar?m, ?eyime falan sürerim!”
– “?lahi Hasan, bir ya??ma daha girdim valla!”

– “Sen nas?l ?eyler giyiyorsun peki abla?”
– “Ben de öyle tam köylü i?i don giymem, benim de ho?uma gidiyor öyle dantelli ?eyler falan onlardan al?yorum.”
– “Eni?temin gözü bayram ediyor yani!”
– “Yok lan, görmüyordur bile o, yata??n içinde karanl?kta ç?kar?veriyorum, yapmak istedi?i zaman. Pek donuma gömle?ime bakt???n? görmedim!”
– “?imdi nas?l bir ?ey var içinde abla?”
– “Çok mu merak ettin?”
– “Evet abla, k?zm?yorsun de?il mi?”
– “K?zm?yorum da, benim donumdan ne olacak, sen kim bilir nas?llar?n? görüyorsundur k?zlarda.”
– “Olsun merak ettim gene de, söyle sen!”

“Ne söyleyim lan, al bak çok merak ettiysen!” deyip birden aya?a kalkt? ve çiçekli pijamas?n? az s?y?r?p külodunu gösterdi. Krem rengi, önü dantelli slip tarz? bir külottu. Ayr?nt?lar?n? fazla göremeden hemen toparlay?p pijamas?n? yeniden ayn? ?ekilde uzand? yerine…

– “Ee Hasan, k?zla neler oldu?unu anlat?yordun.”
– “He tamam abla, iç çama??rlar?n? ç?kar?p yata?a yat?rd?m s?rt üstü, ben de h?zl?ca soyunup uzand?m yan?na ve öpüp ok?amaya ba?lad?m.”
– “Oras?na da elliyor musun?”
– “Neresine abla?”
– “Anlad?n lan sen!”
– “Yoo anlamad?m abla!”
– “Am?na lan! ?lla söylettin bana!”
– “H?mm, evet elliyorum tabi.”
– “Devam et!”
– “Biraz dudaklar?n? öptükten sonra boynunu falan da öpüp memelerine indim, memelerini yalay?p emdim bir süre, elim de bacak aras?nda, ok?uyorum.”

– “H?mm, ?sland? m? k?z?n am? hemen?”
– “Evet, çabucak ?slan?yor! Seninki?”
– “Benimki de çabuk ?slan?r! Devam et, sonra?”
– “Sonra, göbe?ini falan yalay?p a?a??ya do?ru indirdim ba??m?.”
– “Nereye, bacaklar?na m??”
– “Hem bacaklar?na, hem de bacak aras?na.”
– “Nas?l o?lum, kas?klar?n? falan da m? yal?yorsun?”
– “Evet, am?n? da yal?yorum!”
– “Lan get oras? da m? yalan?r pis!”
– “Olur mu abla, görsen nas?l zevk al?yor k?zlar bundan, resmen k?vran?yorlar!”
– “Öyle zevk mi olur lan, ben yalatmam hayatta!”
– “Öyle deme, ver bir gün eni?temin a?z?na da gör!”
– “?yy, istemem!”
– “O zaman sen eni?teminkini de hiç yalamam??s?nd?r?”
– “Tabi ki yalamad?m, olur mu öyle ?ey, iyyy!”
– “Çok büyük zevkleri kaç?r?yorsun valla!”
– “Kals?n kals?n öyle zevk!”
– “Keyfin bilir abla!”
– “Ee, sonra ne yapt?n?”

– “K?z iyice k?vran?nca üzerine uzand?m, benimkini bacak aras?na yerle?tirip sokmadan sürttürdüm bir taraftan da dudaklar?n? öperek.”
– “Gelmedi mi seninki?”
– “Yok abla içine giremedi?im için gelmiyor hemen, sonra yüzüstü çevirdim. Genelde bu ?ekildeyken gelirim ben.”
– “Nas?l yani?”
– “Ayn? ?ekilde uzan?r?m üzerine, benimkini iyice tükürükler ?slat?r?m öyle yerle?tiririm kalçalar?n?n aras?na sürte sürte gelirim!”
– “Oralar? dölleyip k?z? hamile b?rakma bir de, içine miçine kaçar!”
– “Dikkat ediyorum abla, tam gelece?im s?ra kalkar ya avcuma ya da s?rt?na falan bo?al?r?m!”
– “O gün de öyle sürterken mi bo?ald?n?”
– “Evet, sürterken benimki deli?ine dayand?kça çok can?m istedi.”
– “Neyin dayand?kça?”
– “Benimki i?te abla!”
– “Neyin lan, utanmaya m? ba?lad?n?”
– “Yara??m ya!”
– “K?z?n götü de güzel tabi ?imdi!”
– “Seninki kadar de?il abla!”

– “Git e??ek dalga geçme, benim götüm de?irmen ta?? gibi, neresi güzel olacak 35 ya??nda kad?n?n!”
– “Kendine haks?zl?k etme abla, sen halen bu k?zlar? cebinden ç?kar?rs?n!”
– “E??ek! Ee, sonra ne yapt?n?”
– “Ba?lad?m yalvarmaya, hadi bir kere ver arkadan yapal?m falan diye.”
– “Eee?”
– “Olmaz, çok ac?yor falan diye itiraz etti önce, ben de deneyelim çok ac?rsa b?rak?r?m diye ikna ettim.”
– “Orospuya bak sen! Versene, benim aslan?m? niye üzüyorsun!”
– “Tabi abla, da öyle hep veren bulsam ke?ke!”
– “Sonra ne oldu?”
– “Kalkt? alt?mdan, gidip çantas?ndan el kremini ald? geldi, uzand? yeniden önüme, eline krem al?p biraz sürdü göt deli?ine, sen de kremle diyerek bana uzatt?, ben de iyice kremleyip uzand?m üzerine.”

Art?k Hacer ablan?n bak??lar? bayg?nla?m??, bir eli de bacaklar?n?n aras?nda kilitlenmi?ti. Benim bacak aramda kütük gibi olan yara??m? s?kt???m gibi, o da elini s?k?yordu.

– “Eee, devam etsene!”
– “Üzerine uzan?nca hafif belimi kald?rd?m, bir elimle yara??m? tutup kremden iyice kayganla?m?? göt yanaklar?n?n aras?na yerle?tirip deli?ine dayad?m.”
– “Sikseydin bir güzel orospuyu!”

– “Yok abla ya nerde, ba?? bile girmeden bast?rmamla ac?yor b?rak ne olursun, yapmayal?m, ben vazgeçtim falan demeye ba?lad?. Çok istiyorum öyle bo?almay? falan dedim ama raz? edemedim. Hadi kremleri y?ka gel, emerek yalayarak bo?altay?m deyince, kalk?p ko?tum hemen banyoya, nas?l olsa o da çok ho?uma gidiyor. Bir ç?rp?da sabunla y?kad?m geldim. Oturdum yata??ma, o da kalk?p yerde diz çöktü, tuttu yara??m? dibinden, yalay?p emmeye ba?lad?. Zaten hepsini a?z?na s??d?ramad??? için anca ucunu emiyordu. Bir taraftan ucunu yalay?p emerek, bir taraftan eliyle s?vazlayarak getirdi beni, a?z?ndan ç?kard???m gibi memelerine f??k?rtt?m döllerimi.”
– “Yaras?n koçuma!”

Bunlar? konu?urken Hacer ablan?n kal?n dolgun bacaklar? ile elini s?k??t?r?p b?rakmalar?n?n h?zland???, gözlerinin kayd???, ara ara dudaklar?n? ?s?rd??? gözümden kaçmam??t?. ?u an yapaca??m bir hamlenin evetle sonuçlanaca??na neredeyse emindim, ama gene de ata?a geçmedim. Böyle bile olmas?, yani ?uan ya?ad?klar?m, deli gibi isterken bir ?ey yapamadan kar??l?kl? kudurmam?z bile inan?lmaz ho?uma gidiyordu. Durumu hiç bozmak istemiyordum. Ak???na b?rakt?m…

– “Hasan?”
– “Efendim abla?”
– “Çok merak ettim…”

Bir an yarak yalamay?, am yalatmay? merak etti?ini dü?ünerek sordum,

– “Neyi abla?”
– “Aman bo? ver, k?zars?n sen ?imdi.”
– “Yok abla niye k?zay?m, ne merak ettiysen sor!”
– “Bak sonra k?zarsan, dar?l?rsan, yanl?? dü?ünürsen çok üzülürüm.”
– “Yok abla ben senden gelecek hiçbir soruya k?zmam da gücenmem de, sor lütfen!”
– “Ben de senden gelen sorulardan gücenmem ablam.”
– “Ee hadi sor o zaman abla, neyi merak ettin?”
– “Yara??n?. Çok kal?n diyorsun ya, merak ettim nas?l bir ?ey oldu?unu.”
– “Göstereyim mi?”
– “Bilmem ki…”

Birden aya?a kalk?p alt?mdaki e?ofman? ve boxeri indiriverdim, dimdik ok gibi ç?kt? ortaya benim yarak. Hacer ablan?n gözleri fal ta?? gibi aç?lm??t?. Sonra toplay?p donumu uzand?m yeniden.

– “O?lum bu harbiden çok kal?nm??, neredeyse bile?im gibi!”
– “??te böyle bir ?ey abla!”
– ?imdi anlad?m k?zlar?n derdini, nas?l girecek bu ufac?k k?z götlerine, hadi kar? olsa neyse!”
– “Kar?lar?nkine girer diyorsun yani?”
– “Ya ne bileyim o?lum, öyle bile zor olur gibi ama, en az?ndan ya? ilerledikçe bolla??rd?r biraz, zamanla da yapa yapa al???r, arkadan girer herhalde.”
– “Eni?teminki nas?l abla?”
– “Seninkinden biraz uzun onunki san?r?m, ama kal?nl??? bunun yar?s? kadard?r.”
– “Eni?teminki benimki gibi olsayd? verir miydin gene de arkan??”
– “O anlamaz ki ac?yor b?rak falan dememden, yapar geçerdi can? istedikten sonra.”
– “Tamam da, sen ister miydin?”
– “S?rf meraktan denemeyi isterdim!”
– “Öyle k?zlar gibi nazlan?p vermemezlik etmezdin yani?”
– “Tabi ki can?m, öyle can? azc?k m?y?m ben!”
– “?lahi abla! Abla?”
– Efendim aslan?m?”
– “Ben de en çok neyi merak ediyorum biliyor musun?”
– “Neyi lan s?pa, ablan?n am?n? m??”
– “Onu da görsem hay?r demem ama, en çok götünü!”

Hacer abla gülerek, “Sap?k seni!” dedi ve aya?a kalk?p arkas?n? dönerek çiçekli pijamas?yla krem rengi külodunu biraz s?y?r?p gösterdi o kocaman, yuvarlak, bembeyaz götünü. Resmen bay?lacak gibi oldum, dibim dü?tü, hiç göt görmemi? gibiydim. Nas?l olmayay?m, ergenli?e girdi?im günden beri elbiselerin üstünden hayranl?kla bakt???m o iri kalçalar? ?imdi ç?plak görmü?tüm.

Hacer abla pijamas?n? ve külodunu toplay?p yeniden uzan?rken bacaklar?m?n aras?nda s?k??t?rd???m yara??m kendini b?rak?vermi?ti, 22 y?ll?k hayat?mda ilk defa elimi bile hiç sürmeden bo?al?verdim. Hem saatlerdir süren konu?malar?m?za, hem de o hayallerimdeki bembeyaz götü görmeye daha fazla dayanamam??t?m. Bacak aramdaki ?slakl?k görünmesin diye endi?elenirken, bir taraftan da, o ne haldedir, acaba onun da bacak aras? ?slanm?? m?d?r diye geçiriyordum kafamdan. Vay be hayallerimin kad?n?, hacer ablam elini bile sürmeden bo?altm??t? beni.

– “Nas?l, geçti mi merak?n, ablan?n götünü de gördün art?k!”
– “Çok te?ekkür ederim abla, çok çok güzel!”
– “Hadi ordan, ya? çekme!”
– “Valla abla, emin ol bugüne kadar gördü?üm en güzel göt seninki!”
– “Hasan, içim bir tuhaf oldu benim.”
– “Neden abla?”
– “Biz çok kötü ?eyler mi yap?yoruz diye dü?ünüyorum.”
– “Yok be abla!”
– “O?lum hem akrabay?z, hem ben evliyim, hem de senden kaç ya? büyü?üm, iyice günaha girdik bugün!”
– “Hayat?m?n en mutlu günlerinden birini geçiriyorum valla, ne olursa olsun umurumda de?il benim abla!”
– “Gerçekten mi?”
– “Evet abla, gerçekten!”
– Peki do?ru söyle bak, hiç akl?na ablama bak orospu gibi konu?up oras?n? buras?n? da gösterdi bana diye gelmiyor mu?”

– “Gelmiyor tabi ki! Sana bir itirafta bulunaca??m, ister k?z ister söv, art?k dayanam?yorum. Ben çocuklu?umdan beri sana hayran?m!”
– “Nas?l yani?”
– “Baya i?te, erkek olmaya ba?lad???m günden beri hep sana hayran olmu?umdur. Hep senin memelerini, o güzel kalçalar?n? hayal etmi?imdir!”
– “Sen ciddi misin?”
– “Evet abla. K?zd?n de?il mi bana? Bunlar? söyledim rahatlad?m, ama ?imdi pi?man?m.”
– “Neden pi?mans?n?”
– “Bana k?z?p benimle samimiyetini kesmenden, seni kaybetmekten korkuyorum!”

dedim ve inan?lmaz bir duygu yo?unlu?unun içinde buldum kendimi, gözlerimden ya?lar süzülmeye ba?lad?. Hacer abla kalk?p yan?ma geldi. Ben halen götümü koltu?un arkal???na dayam??, dizlerim karn?mda, ellerimi gö?sümde kenetlemi?, ana karn?ndaki bir bebek gibi yat?yordum. Önümdeki küçük bo?lu?a oturdu, hayran oldu?um iri kalçalar?n? zorca s??d?rarak. Yüzümü, saçlar?m? ok?amaya ba?lad?, “Ben sana k?zsam bile k?yabilir miyim, kuzum benim!” diyerek. Gözlerimden süzülen ya?lar? silmeye çal???rken e?ilip e?ilip öpüyordu yanaklar?m?…

– “Sen benim hem kuzum, hem aslan parçams?n, ben sana k?yar m?y?m, seni b?rak?r m?y?m hiç!”
– “B?rakmazs?n de?il mi abla?”
– “B?rakmam kuzum!”
– “K?yamazs?n, ama k?zd?n bana de?il mi?”
– “Hay?r, k?zmad?m. Hem de dedi?im gibi k?zsam da k?yamazd?m sana!”
– “Seni çok seviyorum abla!”
– “Ben de seni kuzum! Hadi üzme art?k kendini, bak ben de çok üzülüyorum sen böyle olunca!”
– “Peki ne olacak ?imdi abla?”
– “Ne olursa olsun be aslan parçam, senle benden ba?ka kimse bilmedikten sonra!”
– “Ablam benimmm!”

diyerek açt?m kollar?m?, kocaman sar?ld?m. Ben de onu öpmeye ba?lad?m yanaklar?ndan. Üzerime e?ilip iki büklüm kalm??t?. Son öpücü?ümü dudaklar?na kondurdu?umda aya?a kalkt?, ellerimden tutup beni de kald?rd? ve sürükleyerek banyoya kadar götürdü, “Hadi y?ka o yak???kl? yüzünü!” dedi.

Yüzümü y?kad?m, havlu verdi, kurulad?m. Elimi tutup, “Gel benimle!” diyerek yürümeye ba?lad?. I???? yakmadan benim odama götürmü?tü beni, sadece perdenin izin verdi?i kadar ay ve sokak ???klar? ayd?nlat?yordu lo? oday?. Pikemi aç?p yat?rd? beni. Öpüp iyi geceler dileyerek gidece?ini dü?ünürken, yan?ma uzand?, ?imdi yan dönmü? ve bir birimize bakar vaziyette yat?yorduk. Yüzümü elleri aras?na al?p öpmeye ba?lam??t?, yanaklar?m? yüzümü, gözlerimi hatta burnumun ucunu. Hiç bir ?ey konu?muyorduk art?k…

Ürkekli?imi atm??, o öperken ellerimi beline atm??, s?rt?n? kalçalar?n? ok?ayarak s?ms?k? kendime do?ru çekmi?tim. Bir baca??n? bacaklar?m?n aras?na koymu?tu, art?k deli gibi öpü?üyorduk. Acemiceydi öpü?mesi, ama hayallerimdeki kad?nd? ne de olsa. Ben de ihtirasla öpüyordum, dudaklar?n? dudaklar?m?n aras?na al?p emmeye ba?lad???mda titriyordu resmen. Dilimi a?z?n?n içine sokuyor emmesini sa?l?yor sonra ben onu dilini a?z?mda hapsediyordum, onun için yepyeni bir deneyim oldu?undan emindim. Ellerimiz bazen nazik bazen hoyratça vücutlar?m?zda geziniyordu…

Önce gül kurusu ba?örtüsü kayd? saçlar?ndan boynuna, sonra pijamas?n?n üstünü tutup çektim ba??na do?ru, Hacer abla gövdesini ve ba??n? kald?r?p yar? do?rularak ç?karmam? sa?lad?. ?imdi o iri ba??m gibi memeleri aram?zdayd? ve tenime de?melerini istiyordum. H?zl?ca kendi ti?örtümü de ç?kar?p att?m üzerimden. O an hiç beklemedi?im bir hareketlilik oldu, bir anda kalkt?, önce pijamas?n?n alt?n?, sonrada ?imdi daha net gördü?üm krem rengi önü dantelli külodunu s?y?r?p ç?kard? bacaklar?ndan. Pijamas?n? f?rlatt? yere, ama külodunu bana uzatt?. S?rt üstü yat?p o güzel götünden ç?kard???, am kokan külodunu koklamaya ba?lad?m. O ise yine beklemedi?im bir hareket yaparak benim e?ofman alt?m? ve boxerimi ç?kar?p att? yere. Yeniden uzand? yan?ma, ba??n? gö?süme koyarak yan yatt?. Konu?muyorduk hiç. Ve uzun bir aradan sonra aram?zdaki sessizli?i ilk bozan o oldu.

– “Hasan?”
– “Efendim abla?”
– “Her ?eyi ö?ret bana tamam m?, ya?amad???m ne varsa art?k seninle ö?renip ya?amak istiyorum!”
– “Tamam abla!”
– “Benim ikinci kocam ol!”
– “Olaca??m ablam, kar?m. Dünyan?n en mutlu insan?y?m ?uan!”

Bu arada Hacer abla ürkek hareketlerle göbe?imi kas?klar?m? falan ok?ayarak en sonunda elini yara??ma atm??t?. Avucuna al?p ok?arken, konu?maya da devam ediyordu.

– “Hasan, biliyor musun, ben eni?teninkini bazen içimden falan ç?kt???nda yerine ittirmek d???nda hiç böyle elime al?p ok?amad?m.”
– “Gerçekten mi?”
– “Evet, ikinci kocama nasipmi?!”
– “Senin kocam diyen a?z?n? yerim ben!”
– “Çok güzel yiyorsun zaten! O da ilkdi benim için, eni?tenle hiç öyle öpü?medik, hatta o anlatt???m ö?retmen bile o kadar çok öpmemi?ti beni, ayn? filmlerdeki gibiydi.”
– “Ho?land?n m? peki?”
– “Evet çok! Bir de bir ?ey diyeyim mi?”
– “Söyle abla?”

– “Yara??n gerçekten çok kal?n, baksana tam sard???mda parmaklar?m birbirlerine de?miyor! ?çimde nas?l olacak acaba?”
– “Anlar?z birazdan!”
– “E??ek, ablan? sikecek misin?”
– “H? h?! ?stemiyor musun, yoksa gözün mü korktu?”
– “?stiyorum, senden gelen her ?eyi istiyorum!”
– “Ya arkan? da istersem?”
– “Kocam de?il misin art?k, istersen onu da al?rs?n!”
– “Bir tanem benim!”
– “Aslan?m!”
– “Sen ?öyle s?rt üstü uzan bakay?m abla!”

diyerek üzerine uzand?m, ?imdi o iri memelerini eziyordum a??rl???m alt?nda. Dudaklar?na yumuldum tekrar, emiyor, yal?yor hatta hafif hafif ?s?r?yordum ve Hacer abla alt?mda k?vran?yordu. Kütük gibi olan yara??m hedefini bulmu?, s?cac?k amc???na temas eder olmu?tu. Bir ara eliyle tam yerine yerle?tirdi?inde ?p?slak oldu?unu ve f?r?n gibi yand???n? hissettim.

– “Hasan, o k?zlara sürttü?ün gibi sürt bana da kal?n yara??n?!”
– “Bundan sonra hep sana sürtece?im zaten!”
– “Erkek adams?n, can?n istedi?i k?za kar?ya da sürt aslan?m!”
– “Sana iyice bay?lmaya ba?lad?m ben! K?skan?p k?zmaz m?s?n ba?ka kar?lar? sikti?imde, k?zlara sürttü?ümde?”
– “K?skan?r?m, ama k?zmam aslan?m, erke?im bilir!”
– “Sana deli oluyor erke?in!”
– “Ben sana a??k oldum bile!”

– “Ohh kar?c???m, haz?r m?s?n tam kar?m olmaya, beni içine almaya, bana siktirmeye?”
– “Evet, evet kocac???m, evet aslan?m, koy am?ma götüme, kar?n yap beni!”
– “Off bebe?im hadi aç o zaman bacaklar?n?, yerle?tir kendi elinle!”
– “Hadi ittir aslan?m, sok içime o kütü?ü!”
– “Ip?slak, yan?yor sanki am?n!”
– “Sana yang?n o!”
– “Çok dar!”
– “Evet, sana dar!”
– “Sokuyorum art?k!”
– “Sok kocac???m!”

– “Offf giriyorum, harikas?n, am?n darac?k!”
– “Ahhh, Hasan, içimde bir yerler y?rt?l?yor sanki!”
– “Ç?karay?m m??”
– “Hay?r, sik am?m?!”
– “Ac?yor mu?”
– “Al???r?m, anam anammmm, sen bana ald?rma, ahh, sok aslan?m, ahhh, a?lasam da s?zlasam da sok kuzum, sok Hasan?m!”
– “Al o zaman ablam, ye Hasan?n kütük gibi yara??n? da kar?s? ol! Offf, darac?ks?n, çok ho?uma gidiyor!”
– “Hasan, sanki, ahhh, yeniden k?zl???m? veriyorum, ohhh, her taraf?n? doldurdu am?m?n, bo? yeri kalmad?, offf, ahhh!”
– “Al??maya ba?lad?n abla, aç?ld? sanki biraz?”
– “Evet aslan?m, sok koçum, ac?madan sik ablan?. Ahhh, ohhhh, çok güzel, offf anam!”
– “Seni sikmeye bay?l?yorum ablammm! Offf, al, al bunu! Nas?l ho?una gidiyor mu böyle deli gibi köküne kadar sokup ç?karmam?”
– “Çok güzel, ahh, çok güzel aslan?m, senin kar?n olmak harika bir ?ey, alt?na yat?p yara??n? yemek!”
– “Offf, al o zaman ablammm!”
– “Sok aslan?m, art?k buldu?um her f?rsatta kendimi bu yara??n alt?na ataca??m, sanki ilk defa sikiliyorum, offf, anamm, offf!”

Koltukta kendi kendime bo?alm?? olmam?n rahatl???ndan dolay? uzun süredir sikiyordum Hacer ablay?. Art?k am? iyice al??m??t? içindeki kal?n kütük gibi yara??ma. Hatta bacaklar?n? iyice aç?p kendine çekerek am?n? tamamen sunmu?tu, ta?aklar?m göt deli?ine çarpana kadar sokabiliyordum. Alt?mda ba??ra ça??ra, ahlaya ohlaya, titreyip sars?larak birkaç defa bo?alm??t?. Art?k ben de sona yakla?m??t?m…

– “Geliyorum abla!”
– “Gel koçum, gel aslan?m, içimi dölle!”
– “Ohhh, sular seller gibi geliyorum kar?c???m, harikas?n, o senin darac?k s?ms?cak am?na dolduruyorum döllerimi!”
– “Doldur aslan?m benim, koçum, ahh, ohhhhmmm, çok güzellll, akt?klar?n? içimde hissediyorum, offfff!”

diye diye tekrar bo?alm??t? benimle birlikte. V?c?k v?c?k olmu?tu am?n?n içi, am sular?yla döllerim birbirine kar??m??t?. Dizlerimin üzerinde do?rularak içinden ç?kt???mda, amc??? ayn? filmlerdeki kad?nlar?nki gibi aç?k kalm??t?, k?pk?rm?z? içi görünüyordu am?n?n rahatl?kla. Bakt???m? görünce güldü.

– “Üç çocuk ç?kt? o amdan, merak etme kendine gelir!”
– “Harika bir kad?ns?n sen!”
– “Sen de harika bir adams?n! Ablan?n am?na koydun, da??tt?n beni!”
– “Daha dur, bu ba?lang?ç, hep koyacam!”
– “Koyars?n istedi?in zaman, kocam de?il misin?”
– “Evet kar?c???m!”

Yan?na uzan?p, bir süre dinlendikten sonra kalkt?m, “Hadi beraber y?kanal?m!” diyerek elinden tutup banyoya sürükledim. Girdik du?un alt?na, kendi elleriyle beni sabunlay?p lifledi, bir güzel y?kad?. Sonra ben de onu y?karken o bay?ld???m koca götüne de iyice bakt?m. Hatta arkas?nda diz çöküp, götünün yanaklar?n? iyice ay?rarak göt deli?ini bile inceledim. Bembeyaz göt yanaklar?n?n aras?nda küçük pembe bir mühür gibi duruyordu, onu da sikece?imin hayali yara??m? ta? gibi yap?vermi?ti. Ama ?imdi yapmayacakt?m, o y?llard?r hayalini kurdu?um götü burada ayak üstü sikemezdim, törensel bir seks olmal?yd? o i?. Onun için am?n? incelemeye ba?lad?m. Biraz öyle arkas?ndan bakt?m am?na, sonra ters çevirip önden bakt?m. Etli, dolgun d?? dudaklar? olan, ortas? bir çizgi gibi ve iç dudaklar? çok hafifçe aradan görünen yar?m ?eftali gibi ç?k?k duran bir am? vard?…

Sonra kalk?p memelerini inceledim, neredeyse ba??m gibi irilerdi biraz da sark?k haliyle, ama çok tatl? duruyorlard?. Gö?üsleri de tüm vücudu gibi bembeyaz, gö?üs halkalar? sütlü kahve renginde oldukça geni?, gö?üs uçlar? ise kahverengi ve zeytin irili?inde. Bu arada am?nda ne de götünde ya da bacaklar?nda hiç k?l tüy yoktu.

– “Abla, hep böyle tüysüz k?ls?z m? olur buralar?”
– “Senin ?ans?na ne güzel denk geldi de?il mi, kaymak gibi, doktora gidece?im için tertemiz yapt?yd?m görümcemgille beraber.”
– “Çok güzel görünüyor am?n da göt deli?in de, ama ben k?ll? da severim.”
– “Nas?l yani?”
– “Ne bileyim abla, k?ll? olmas? da çok tahrik ediyor beni.”
– “Ba?ka zaman da k?ll? b?rak?r?m senin için aslan?m!”
– “Off abla çok tatl?s?n!”
– “Senin için her ?eyi yapar?m aslan?m. Hadi ç?kal?m da kurulan?p giyinirken konu?uruz. Ben bir gün kal?r giderim diye bir ?ey de almad?yd?m yan?ma, art?k ç?kard?klar?m? giyece?im.”

– “Valla sütyenini giyebilirsin, ama külodunu vermem, o benim art?k!”
– “Ne yapacaks?n külodumu, donsuz mu gezeyim s?pa!”
– “Sen yokken koklar seni anar?m ben onunla! Merak etme donsuz b?rakmam seni, anneminkilerden giyiverirsin.”
– “Yengem anlarsa?”
– “Ya ne anlayacak, kad?n saym?yordur her halde külotlar?n?!”
– “Oras? da öyle, tamam, hadi bulal?m o zaman bir tane.”
– “?u çekmecelere bak da, birbirine benzeyenlerden birini bul giy i?te, o zaman anlamaz.”
– “Hah buldum! Yengeme bak sen, onun külotlar da hep dantelli falan!”
– “Babam da ben gibi demek ki, kime çekti?im belli oldu!”
– “E??ek!”

Üzerimizi giyip tekrar salona geçti?imizde saat 23:00’e geliyordu. Sabahtan beri 12-13 saattir sohbetle, sevi?meyle vaktimiz geçmi? zaman?n nas?l akt???n? anlamam??t?k bile. “Midem bay?ld?, biraz bir ?eyler yiyelim.” deyince, Hacer abla, “Evet, benim de!” dedi ve mutfa?a geçtik.

Hemen pratikçe dolaptan bir ?eyler ç?kar?p haz?rlamaya ba?lad???nda, gidip arkas?ndan sar?ld?m. Ellerimi göbe?inde birle?tirip boynunu öperken, yara??m? da götüne dayad?m…

– “Gene dikilmi? seninki!”
– “Dayanam?yorum o güzel götüne!”
– “Ya?”
– “Ya öyle!”
– “Ama az rahat ver, bir yerimi kestireceksin.”
– “Tamam tamam!”

Sonra biraz at??t?r?p salona geçtik. Üçlü koltu?un s?rt minderlerini ç?kar?p atarak, s?rt?m? arkal??a dayay?p yan yatarak, Hacer ablay? da önüme ald?m. Dizlerini k?r?p iri götünü kas?klar?ma yaslayarak tam yerle?ti kuca??ma. Bo?ta kalan elimi üstten uzatarak hafif hafif ok?amaya ba?lad?m, pijamas?n?n alt?na sokup sütyensiz memelerini elliyordum, zeytin gibi uçlar?n? s?k?p b?rak?yor hafifçe çeki?tiriyordum. Konu?mad???m zaman ise boynunu ensesini nefesimi vererek öpüyordum minik minik. Hacer ablan?n ho?land??? her halinden belliydi, kendini bana bast?rarak k?vran?yordu önümde. Ama gene de sohbete vakit buluyorduk.

– “Abla, kim kim ald?n?z tüyleri?”
– “Görümcem Fikriye, bir de benim Seda.”
– “Nas?l yapt?n?z peki?”
– “Nas?l olacak o?lum, a?dayla. Bacaklara jilet vurulursa sertle?ir gürle?ir k?llar. E?er bacaklar al?nmayacaksa, tek am olacaksa, o zaman jiletle yapar?m ben.”
– “H?mm, peki hanginizde daha çok k?l var abla?”
– “Seda’yla benim bacaklar?m?zda s?k de?il, amlar?m?zda ve götümüzdekiler biraz s?k, ama Fikriye’nin bacaklar da am? götü de çok s?k k?ll?, simsiyah k?llar? zaten.”
– “Merak ettim ?imdi valla, görmek isterdim öyle k?ll? nas?l göründü?ünü.”
– “Sap?k! O?lum, Fikriye’nin k?llar varken am?n? götünü göremezsin zaten, o derece k?ll? yani! Seda’n?nkiler ise ayn? benimkiler gibi.”
– “Seninkileri de k?ll? göremedim ki daha!”
– “Uzatt???m zaman görürsün art?k!”
– “Peki, a?da partilerinde öyle seks i?lerini falan konu?uyormusunuz?”
– “Evet, konu?uruz tabi.”
– “Anlatsana, neler konu?uyorsunuz mesela?”
– “Ba?ka kar?lar? da m? merak ediyorsun?”

– “H? h?, k?z?yor musun?”
– “Yok aslan?m bütün kar?lar feda olsun sana, beni unutup bo?larsan o zaman oyar?m gözünü!”
– “Sen benim ilk göz a?r?ms?n, ilk a?k?ms?n!”
– “Aslan?m benim! Bu Fikriye’nin am?nda yang?n var mesela bu aralar, bunun kocas? Libya’da ya!”
– “Çok mu iyi sikiyormu? ki kocas? burada oldu?unda?”
– “Yok be o?lum, iyi sikmesinden ziyade, sikiyor i?te, hiç olmamas?ndan iyi anlam?nda, kar? zilli zaten, hep aç!”
– “Nas?l konu?uyorsunuz peki bunlar?, böyle aç?k aç?k m??”
– “He ya aç?k aç?k, böyle senle konu?tu?umuz gibi.”

– “Meslea?”
– “Bu son sefer kas?klar?n? am?n? al?rken bizim elimizin de?mesinden bile gözleri kay?yor Seda’n?n, halas? da, ne o k?z, vakit geldi art?k da yarak m? ar?yorsun deyiverdi!”

– “Ee, Seda bir ?ey demedi mi?”
– “Yok, gülüp geçtik. Sonra bu Fikriye’nin am?n? götünü al?rken, Fikriye, adam da gelemedi Libya’dan, yan?yorum deyince, bizim Seda da tuttu, halac???m böyle yan?yorsan bul birini ver bari, eni?tem daha gelmez diyerek öcünü ald?!”

– “Bak sen Seda’ma! Eee, Fikriye ne dedi?”
– “Fikriye, orospu muyum ben k?z zilli deyince, Seda da kimse bilmezse orospu olmazs?n halac???m dedi!”
– “Siz ne dediniz peki?”
– “Ben sus k?z zilli dedim. Fikriye de, sen öyle mi yap?yorsun yoksa zilli dedi. Sonra gülmekten öldük!”

– “Her ?akan?n alt?nda bir gerçek yatar derler abla, harbiden bir haltlar çeviriyor olmas?n bu Seda?”
– “Valla ne bileyim Hasan?m, göt göbek de belli i?te art?k biliyorsun, memeler göt falan bana çekmi?. Ya?? oldu 16, o ya?ta ben yara?? yemi?tim. Bir halt yiyorsa bile evlendirmeden k?zl???n? falan bozdurmasa bari.”

– “K?llar? falan al?rken bir baksayd?n abla iyice am?na götüne, yarak yemi?se iyi kötü belli olurdu.”
– “Ya asl?nda bakmad?m de?il, Fikriye’ye falan belli etmemeye çal???yorum, belli olmaz abisine falan söyler, k?z?n ba??n? belaya sokar. En son bakt???mda am?nda bir ?ey yok gibi, ellenmemi? gibi duruyor, ama göt deli?i sanki biraz bozulmu? gibi geldi bana.”

– “Ba?ba?a oldu?unuz bir zaman sorguya çekseydin ke?ke.”
– “Çekmez miyim, ama aç?k vermiyor. Bu arada Seda’n?n am?ndan götünden bahsederken arkamdaki daha bir hevesli de?iyor sanki götüme!”

– “Yok be abla!”
– “Hadi hadi, ablan?n k?z?na da m? kalk?yor sikin s?pa!”
– “Ablas?na siki kalkan adam?n onun k?z?na siki kalkmas? normal de?il mi?”
– “K?z?na kald?r?p anas?na dayad?m diyorsun yani!”
– “?lahi abla, alemsin! K?z?yor musun Seda hakk?nda konu?mama?”
– “Yok o?lum niye k?zay?m, sizin aran?zda baya mesafe var, nikah bile dü?er!”

– “Ya köye geldi?imde Seda’y? benim sikti?imi ö?renseydin?”
– “Elalemin adamlar?na siktirece?ine sana siktirsin aslan?m!”
– “Cidden mi?”
– “Çok istiyorsan yap aslan?m, ama k?zl???n? bozma sak?n, evlenirken rezil olmayal?m elaleme!”
– “Yok olur mu öyle ?ey, bozmam tabi ki, ama benimkiyle arkadan da yapamam ki zaten!”
– “Anlar?z, ben alabiliyorsam götüme o da al?r kesin, benim kadar göt var zillide!”
– “Alemsin abla, oras? da do?ru! Akl?ma kurt dü?ürdün ama.”
– “Bir zaman dene aslan?m, hem ön tarafta bir s?k?nt? olup olmad???n? da konu?turup çözersin!”

– “Tamam abla, bakar?z bir ara, sen kederlenme, ön taraf? bozdurduysa bile art?k eskisi gibi de?il, onun da çözümü var, diktiririz olur biter.”
– “Gerçekten mi, var m? öyle çare?”
– “Var tabi abla, dü?ünden bir süre önce dikiyorlar, gerdek gecesi yeniden y?rt?l?yor!”
– “Vay anam vay. Gene de bizim Seda zillisi duymas?n, amdan götten verir durur!”
– “Tabiki ona söyler miyim ablam!”

Bütün bu muhabbetler olurken Hacer ablan?n memelerinden am?na kaym?? elim ok?ay?p parmaklayarak v?c?k v?c?k etmi?, sonra da pijamas?yla külodunu s?y?r?p tükürükledi?im yara??m? iri bembeyaz yuvarlak göt yanaklar?n?n aras?na sürterken birkaç defa bo?altm??t?m onu. “Hadi art?k içimde istiyorum!” diye yalvar?r bir hale gelmi?ti…

Hacer ablay? kald?r?p tekrar yata??ma götürdüm. Ayaktayken soydum üzerinde ne varsa. Bir ç?rp?da kendim de soyunup, Hacer ablay? yata??ma s?rt üstü yat?r?p üzerine ç?kt?m. Bugün bütün ilkleri ya?as?n istiyordum, dudaklar?na yumuldum hemen, öpüp emerken s?ms?cak am?na sürtüyordum kütük gibi kal?n yara??m?. Yava? yava? a?a??ya kaymaya ba?lad?m. Ba??m gibi iri memelerinin her taraf?n? öpüp yalad?m önce, sonra zeytin gibi meme uçlar?n? tek tek a?z?ma al?p emmeye minik minik ?s?rmaya ba?lad?m. Hacer abla ba??m?, ensemi ok?ay?p inliyordu, memelerinden bile çok zevk ald??? belli olmu?tu…

?yice a?a??ya kay?p ba??m? bacak aras?na gömerek, etli am dudaklar?n? yalamaya ba?lad???mda, ba??m? kald?rmaya çal???p, “Yapma!” diyerek inliyordu. Yalay?p emdikçe, dilimi etli ama dudaklar?n?n aras?na soktukça titremeleri artt?, kas?lmalar?n? kontrol edemez bir hal ald? ve sonunda ahlamalar ohlamalar e?li?inde sular?n? a?z?ma ak?tarak bo?ald?. Bir süre elleri ba??mdayken bacaklar?n?n istemsiz kas?lmalar? devam etti…

Ay?rd???m bacak aras?nda dizlerimin üzerinde do?rularak, dibinden tuttu?um kal?n yara??m?n ba??n? sulu amc???n?n etli dudaklar? aras?na yerle?tirip ittirmeye ba?lad???mda, “Ahhh Hasan?m, aslan?m, bitiriyorsun beni, sok hadi, sok içime, offf bu ne, ahhh!” diye inlemeleri ba?lam??t?. Yine zorlanarak santim santim sokmaya ba?lad?m içine. Kal?n yara??m etli am dudaklar?n? yararak bir süre sonra tamamen içine girdi?inde derin bir ohhhh yükseldi Hacer ablan?n dudaklar?ndan. Bense önce a??r a??r sonra h?zlanarak gidip gelmelere ba?lad?m cay?r cay?r yanan bana darac?k gelen am?n?n içinde…

Art?k ikimizin inlemeleri birbirine kar??m??t?, ahlar ohlar aras?nda belki 15 dakika siktim am?n?. En sonunda birkaç h?zl? ve sert darbe ile köküne kadar sokup f??k?rtt?m yeniden döllerimi içine. Yara??m? içinden ç?karmadan uzand?m üzerine. Yara??m kendili?inden küçülüp ç?kana kadar öpü?tük, kokla?t?k. Sonra yan?na kayarak kendimi b?rakt?m yata?a…

– “Hasan?m, çok güzeldi aslan?m, sanki ben hiç sikilmemi?im bugüne kadar!”
– “Sen de çok harikas?n abla, ben de sana bay?ld?m!”
– “Bundan sonra hep sana aitim koçum, buldu?un her f?rsatta sikersin beni!”
– “Evet benim güzel ablam!”
– “Bitirdin beni aslan?m!”
– “Daha dur bakal?m abla, götün var s?rada!”
– “Ona da yar?n koy kuzum, o da senin!”
– “Tamam o zaman ablam, seni daha fazla yormayay?m bu gece!”
– “Senin kuca??nda uyuyay?m art?k aslan?m!”
– “Uyu güzelim!”

O yorgunlukla ba?lar?m?z? yast??a koyar koymaz uyumu?uz.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir