??siz Kocan?n ??e Ç?kan Kar?s? 1

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Merhaba arkada?lar, ad?m Cengiz, anlataca??m olay bundan 3 ay önce ba?lad?. ??lerim gere?i Bursa’n?n bir ilçesinde olan bir mahalleye yeni ta??nm??t?m. Ya??m 28 muhasebeciyim bir firman?n muhasebe i?lerine bakmak üzere ve tabiki de tan?d?k torpiliyle i? için ilçe de?i?tirmi?tim. Firmadan ald???m gelir zamanla bana yetmedi?i için mahalleye tan?nmak istedim. ??ten arta kalan zamanlar?mda mahalleden kom?ular?mla ve az çok tan?d?klar?mla kahvehanede zaman geçirirdim. Yeni tan??t???m insanlara kart?m? verir daha çok i? yapmak için çabalard?m. Kendimden biraz bahsetmek gerekirse, 1.78 boyunday?m sa?l?kl? bir erke?im, geni? omuzluyum, güçlü kuvvetli oldu?um d??ar?dan anla??lacak ?ekilde bir fizi?e sahibim. Esmer ve de k?sa saçl?y?m, her zaman 3 numarad?r saçlar?m, biraz kirli sakalla dolan?r?m. Kötü yönlerimse birazc?k göbe?imin olmas? ve vücudumda çok k?l olmas?. Neredeyse sakallar?mla birle?ecek olan vücut k?llar?m, kollar?mdan ta?an derecede kol k?llar?m yüzünden hemen hemen her gün tak?m elbise giymek zorunda kal?r?m. Denize gidemiyorum, t?ört giyemiyorum ve de kapri giyemiyorum. Olaya geçecek olursak, hafta sonu her zaman oldu?u gibi kahvehaneye gittim. Bir iki tan?d?kla sohbet ettikten sonra yan?m?za biri geldi oturdu, selamla?t?k di?er arkada?lar sayesinde ortamda sohbet muhabbet baya artt?. Buran?n yerlisiymi? ad? semih biraz mülayim bi tipe benzettim. Konu?tu?umuz kadar?yla i?ini falan anlatt? bende ne yapt???m? anlatt?m. Vakit ilerledikçe kafalar denkle?ti di?erleriyle birlikte okey oynay?p zaman öldürmeye ba?lad?k. Ben semihle ortak oldum di?erlerine kar?? oynuyorduk. Bi saat sonra hesab? ödeyen taraf biz olduk. Eve gidecektim semihe kart?m? uzatt?m, numarala?t?k falan ç?kt?m yola. Ak?amüzeri 6 gibiydi evime giden sokakta yürürken, ba??m? kald?rmamla a?z?m?n aç?k kalmas? bir oldu. K?sa boylu beline kadar gelen siyah dalgal? saçlar? olan, siyah dar bir tayt giymi?, yuvarlak kalçalar? tayt? esnetip alt?ndaki iç çama??r?n? belli edecek derecede büyük götlü bal?k etli biri vard? önümde. Oldum olas? büyük götlere zaaf?m vard?r ve göt sikmeyeli uzun zaman olmu?tu. Topuklular?yla kenar mahallede yürüyen bu kad?n? izleyen her erke?in azaca?? gibi bende azm??t?m. Evimin yak?n?na gelene kadar onun götünü izlemi?tim arada sesli konu?up onun beni duymas?n? istedim.
– Nas?l büyüttüler acaba bu götü.
– Üzerinden geçenleri sayd?n m? güzelim.
– Saatlimi yoksa posta posta m? çal???yosun.
– ?una bak ceylan gibide sekiyo. Cinsi laflar at?yordum. Tabi sadece onun duyabilece?i ?ekilde. Bir ara arkas?n? döndü ve ‘siktirgit pis herif senin gibi krolar yüzünden dolanam?caz m? lan biz’ dedi. Onu hiç dinlememi?tim arkas?n? döndü?ünde onu süzmeye ba?lam??t?m güzelli?iyle büyülenmi?tim sanki. Üzerine siyah ince bir h?rka alm?? alt?na beyaz dar bir body giymi? ufak memelerinin uçlar? ?i?mi? ve tayt?na bakt???mdaysa am? biraz kendini belli eder gibiydi. Dudaklar? dolgun ve rujlu, yüzü makyajl? bak?ml? ve de ho? bir kad?nd?.
– Dolan?rs?n, dolan?rs?n tabi seni böyle kim sal?yosa d??ar? onunla dolansan daha iyi de?il mi. Dedim.
– Sana m? sorucam ben kiminle dolan?cam? Allah?n hanzosu. Dedi ve yoluna devam etti.
Ertesi gün yine kahvehaneye gittim. Kahvenin önünde dünkü ekip konu?uyorlard?, çektim bi tabure kat?ld?m aralar?na sohbet ettik çaylar içildi. Bir ara gözüm ilerden gelen bir kad?na tak?ld?, bu dünkü kad?nd?. Bu sefer dizlerine kadar bir basma bir elbise giymi?, üzerine dün giydi?i beline kadar olan siyah ince h?rkas?n? alm??. Kolunda siyah çantas?, ten rengi kilotlu çorab?yla uzaktan sal?na sal?na geliyordu. O yoldan geçip gidene kadar onu izlemi?tim süzmü?tüm akl?mdan fanteziler geçirmi?tim. Arkadan koca götünü izlerken bizimkilere i?aret ettim.
– Bunun gibi kar?larda var m? ya mahallede, bir içim su ?erefsizim, al?can bunu sabah ak?am sikicen bana m?s?n demez orospu. Bunu tan?yan?n?z var m? ? dedim.
Herkes dondu kald?, kimseden ses ç?kmad? bi süre. Sonra fatih kula??ma f?s?ldayarak.
– Semihin kar?s? lan o ‘dedi. Semih biraz uza??m?zda kalm??t? ben bunlar? söylerken, duymam??t? san?r?m. Semih benden uzun boylu, daima sinekkayd? t?ra?l? etliye sütlüye kar??mayan biriydi.
Günler geçerken benim semihin kar?s?na olan ilgim artmaya ba?lam??t? i?ten dönü? saatlerini ezberlemi?tim, ad?n? ö?renmi?tim, giyimini ku?am?n? akl?ma kaz?m??t?m ne zaman eve gitsem onu dü?ünerek sikimle oynayarak uyuya kal?rd?m. Ço?u zaman laf att???m için, art?k beni tan?maya bile ba?lam??t?. Bazen arkas?n? döner bir iki cümle iltifat ederdim, tokat atmaya çal???r laf söyler yoluna devam ederdi. Bir gün yine arkada?larla tak?l?rken semih den konu aç?ld?. ??ten at?ld???n? ö?rendim ve çok kavga ederlermi? kar?s?yla, ald??? maa? yetmiyomu? kar?s?na üstelik i?ten de at?l?nca kar?s? iyice z?vanadan ç?km??, kar?s?n?n ismi derya. Bu mahallede orta gelirli olmas?na ra?men zenginmi? gibi hava atan, bütün kad?nlar? k?skand?rmaya çal??an kendini be?enmi? bir kad?nd? derya. Bak?ml? ve erkekleri kendine hayran b?rakan dar k?yafetleriyle sokakta yürüdü?ünde ergen veletler bile sikini ka??r, o gidene kadar götünü ve kal?n bald?rlar?n? izlerlerdi. Ak?am üstü 8 civar?yd? hava kararm??, sokak lambalar? yanm?? ve etrafta çocuk sesleri kesilmi?ti. Deryay? bekliyordum bugün biraz gecikmi?ti sonra onu soka??n ba??nda gördüm. Beyaz pantolon üzerine siyah parlak bir ?i?me mont giymi? topuklular?yla geliyordu. Menzilime girdi?inde bu kez arkas?ndan de?il yan yana yürümeye ba?lad?m. Önceleri biraz sorgulad?m onu.
– Kocanla aran pek iyi de?ilmi? ‘dedim.
– Sen benim kocam oldu?unu bildi?in halde neden yakamdan dü?müyosun ‘dedi.
– Tüm erkekler gizliden gizliye senin pe?inde, bense bunu aç?k aç?k yap?yorum ne var bunda ‘dedim. Bu laftan ho?land???n? belli edercesine güldü.
Biraz ilerde eski bir ev vard?, oraya kadar onunla sohbet ederek, amac?m?n ne oldu?unu belli etmeyerek ilerledim. Evin önüne geldi?imizde bi ad?m geriledim ve önümde yürümeye ba?lad???nda. Elimi a?z?na götürdüm ve belinden kavrad?m. Ne kadar ç?rp?nsa da, kaçmak istese de ona izin vermedim ve eve soktum. Evin bir kap?s? yoktu tek katl?yd? pencerelerine tahta çak?lm??t? ve d??ar?dan birinin görme ihtimali yoktu. Çeki?tire çeki?tire bir odaya soktum bunu. Yan?mda getirdi?im koli band?yla zor bela a?z?n? bandlad?m. Ellerini arkadan bandlad?ktan sonra yere yüz üstü yat?rd?m deryay?. Kula??na e?ilip.
– Kocan sana paray? yeti?tiremiyormu?, bundan sonra ben var?m. Ona de?il bana açacaks?n bacaklar?n?’ dedim.
O ç?rp?n?rken pantolonunun üzerinden kalçalar?n? ok?uyordum, avcumu dolduran kalçalar?n? s?karak yumu?akl???n? ölçüyordum resmen. Elimi beline ordan da pantolonunun içine ve o s?cac?k götüne atm??t?m. Elim kilotunun içinde özgürce gezinirken derya inim inim inliyor ve ç?rp?n?yordu. Kendimi fazla tutamad?m ve ç?kard?m pantolonunu. Karanl?kta hiç bi?ey gözükmüyordu. Pantolonundan sonra kilotunuda ç?karm??t?m ve bacaklar?n? iki yana ay?rd?m. E?ildim a?z?m? göt deli?ine yaslad?m ve dilimle deryan?n deli?ini yalamaya ba?lam??t?m. Biraz debelendikten sonra soluk al??veri?i de?i?en, art?k daha sakin ve uysalla?an derya sadece dilimi göt deli?ine soktu?umda irkilir olmu?tu. Art?k onunda zevk ald???n? biliyordum. Uzun süre göt deli?ini yalayamad?m ama deryay? havaya sokmu?tum. Aya?a kalk?p bende soyundum. Pantolonumu indirdi?imde az önce ald???m zevkle ta? kesilen sikim belime vurmu?tu. Telefonun ?????yla pantolunu bi kenara b?rakt?m, deryay? kald?rarak oturmas?n? sa?lad?m. Hala elleri ba?l? bi ?ekilde kar??mdayd?. Bacaklar?n? karn?na çekerek duvara yasland?. Onun yan?na giderek yüzüne gelecek ?ekilde hizalad?m sikimi. Saçlar?ndan tutup yüzünü sikime sürüyordum. Telefonun ?????yla ona sikimi biran olsun göstedim ve ”gavat kocanda bu kadar malafat var m? lan” dedim. A?z?ndaki band? ç?kar?r ç?karmaz soktum a?z?na. Yüzünü sa?a sola çevirsede kurtulamad? yaraktan. ?ki elimle saçlar?ndan tutup sakso çektiriyodum orospuya. Sikimin her yan? ?slanana dek siktim deryan?n a?z?n?. Ç?kard???mda soluk solu?a kalm??t?. Yalvarmaya ba?lay?p gözlerinden ya?lar süzülürken koltukaltlar?ndan tutup kald?r?md?m aya?a. Arkas?n? döndürüp biraz domalmas?n? sa?lad?m ama çok de?il. Elimi a?z?na sokup s?k?ca tutuyordum çenesini. Sikimi am?na götürdü?ümde kar??la?t???m ?slakl?k ben daha çok gazlam??t? ki tüm kaslar?m? kasarak am?na girdim. Derya konu?amad??? için inliyordu. ( ????hhhg ) diye bir ses geldi elim a?z?nda oldu?u için. Ben onu sikerken hiçbir ?ey dü?ünmeden köklüyordum. Elleri arkadan ba?l?, a?z?nda konu?mamas?n? sa?layan bir el ve am? zevkten v?c?k v?c?k zevk suyu olmu? olan deryan?n bacaklar? titriyordu. Yara??m? t?ra? etmedi?im için diplere do?ru k?llar am?yla bulu?tu?unda onu delirtiyordu. Yalvarmay? b?rakan derya olay?n seyrine kendini kapt?rm?? gibi sadece ???hh ahhh ?mm ayy tarz? sesler ç?kararak am?na tüm gücümle girdi?imde götünü bana do?ru iterek en derine almak istedi?ini belli etmi?ti. Elimi a?z?ndan ç?kard?m, belini s?k? s?k? tutup ayn? sertlikte am?na giri?lerim devam ederken, ba??n? bana dönmü? a?z? aç?k oohh uuuuu uhh diye inlemesi beni deli etmeye yetmi?ti. Fazla dayanamad?m hemen am?ndan ç?kar?p kalçalar?na do?ru az bir otozbirden sonra zang?r zang?r bo?ald?m. Ba??n? duvara dayay?p dengesini sa?layan derya .
– Art?k çöz beni kocam evde bekliyo. Diye yalvarmaya ba?lam??t?, kollar?n? çözdüm. Üstünü giyinmesini bekledim ve tekrar s?k??t?rd?m, sar?ld?m.
– Bunu kimseye söyleme, al ?u paray? e?er birine söyler ve ba??m derde giderse içine birden fazla ki?iyi al?rs?n. Kocan? ba?lar?m seni siktiririm hayat?n karar?r. Yada gizliden gizliye para kazanmak istersin ve beni kocan?n telefonundan arars?n. Dedi?im gibi kimseye söylemeyeceksin paraya ihtiyac?n oldu?unda ben kar??l?cam. Bedelinin ne oldu?unu biliyosun.
Ben bunlar? söylerken beni itmeye çal??an deryan?n ok?amad???m yeri kalmam??t?. O gece evime gittim ertesi gün gece 12 buçuk gibi telefon çald? semih ar?yordu. Açt?m telefonu sessizce bana.
– Tamam kimse bilmeyecek ama sende kimseye söylemeyeceksin’dedi. Derya siki?meyi ve para kazanmay? kabul etmi?ti. Biraz sessizce konu?up kapad?k telefonu. Sonraki hafta için plan yapm??t?m ve onun tekrar beni aramas?n? bekliyordum. Çok geçmeden arad?, olacaklar? söyledim kabul etti. Sonraki hafta…

Hikaye gerçek de?ildir. Biri için yaz?lm??t?r, yani hayal ürünü bi?ey. E?er be?enilirse devam? yaz?lacak.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir